รับฟรี! หน้ากากอนามัยชนิดพิเศษ N95

maskn95

Gedgoodlife แจกฟรี!! หน้ากากอนามัยชนิดพิเศษ N95 สามารถช่วยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่กำลังเป็นปัญหาระดับชาติอยู่ ณ ขณะนี้

กติกา รับฟรี! เพิ่มอีก 300 ชิ้น หน้ากากอนามัยชนิดพิเศษ N95

  1. เพียงลงทะเบียนที่เว็บไซต์ ? https://www.gedgoodlife.com/ คลิกตรง SUBSCRIBE ได้เลย!
  2. แจกเพิ่มอีก!!! ตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 31 ม.ค. 2562 นี้เท่านั้นนะครับ (มีจำนวนจำกัด เฉพาะ 300 คนแรกเท่านั้น)

ประกาศผล ผู้ได้รับหน้ากากอนามัย N95 (จำนวน 300 ชิ้น)

1 ปฐมินทร์ มงคลนาวิน
2 ทัศนีย์ ปิ่นทอง
3 อำพร ยังคล้าย
4 คุณกรชนก ริมวิริยะทรัพย์
5 Nutchareeya Keawsao
6 วรพจน์ โกวาภิรัติ
7 ชุตาภา ทัพพ์สุรดิษ
8 ธีรพรชัย ผสมทรัพย์
9 ภุมรี ธนสารวิมล
10 ปิยะพงษ์ ปรางสุรางค์
11 Wawa Hongkong
12 วิมลศรี สุวรรณทัต
13 ชุติมันต์ หาชัย
14 Saranlak Wichitthawornchai
15 Siyapan Navaboonyapat
16 วิลัย นันทา
17 เนตรชนก อาทิภาณุ
18 สุจิรา รวยรื่น
19 กาญจนภ้สส์ รัตนศรีชัยวรา
20 ฐิรธัช รัตนพันธุ์
21 Wiphaporn kengkanrua
22 ชนิภา บุตรยางนอก
23 สายันต์ ชาดี
24 ณัชชา ข่ายป้องค่าย
25 ปิ่นมณี ชนะสัตรู
26 ตะวัน วัฒนาถาวร
27 จิณห์คนภัส พงศ์ชวลิตกุล
28 สุวรรณี ศุภรพิพัฒน์
29 ตรีประดับ สิงคะเนติ
30 นายธงจักร อยรังสฤษฎ์กูล
31 กมลวรรณ บุญบำรุง
32 Nattawadee Natsupakpong
33 เดียร์ ภัทราพร
34 รัฐนันท์​ หลวงพืทักษ์
35 โกวิท ศุภภากร
36 ดลญา วันทา
37 กชพร กันยะกาญจน์
38 ศิริประภา ศรีสุริยจันทร์
39 วรรณพร เจริญวัชรวิทย์
40 พรรณทิพย์ นิคมคาย
41 Thanakorn Thaipakdee
42 มาลัยวัลย์ นาถนวผดุง
43 ธัญลักษณ์ ประคองสาย
44 สุลัดดา อ่ำคำ
45 ชมชนก เพียนทอง
46 พวงทอง เทียนทอง
47 กษมวรรณ สำเภาพล
48 ศราวดี บุญเลิศ
49 บุญญาฤทธิ์ อ้นโต
50 ธันย์ชนก ศรีเจริญ
51 สุริยะ สืบสิง
52 อัญชนา ตรงนำชัย
53 วรารัตน์ ตรงนำชัย
54 อัปสร ใคร่ครวญ
55 จรัญญา เหมวชิรวรากร
56 ศรีสุดา พุงขาว
57 ธนวัลต์ มุกดาพานิชกุล
58 พัชราพร กองสมบัติ
59 ทศพร ผลเสน
60 รุริยา พิมพ์รัตน์
61 ระพีพรรณ ภู่หิรัญ
62 ณรงเดช ปานสี
63 อนงค์ แสนทอง
64 กนกพร ปิ่นสมบูรณ์
65 เกศินี มีศรี
66 มนิสา เพชรโยธา
67 นารดา สีทับทิม
68 Kawee Kaeohawong
69 จันทนา ยอดเด่น
70 กาญจนี เหลืองเลิศวัฒน
71 นางสาว นลพรรณ์ คงพิมลรัตน์
72 ศรินทร์ แซ่อึ้ง
73 เกศกนก จันทรมาศ
74 รารีน เบ้าลี
75 วิรุฬ ปานขาว
76 ภาณี กุสุมาลย์สกุล
77 พลอยชมพู ชมภูวงค์
78 Tanakit Pradupphet
79 สมนึก สุวรรณพงษ์
80 พิมผกา วงค์สถาน
81 ณัฐกฤตา แซ่แต้
82 กวิตา เลิศศิริ
83 อิสรียาภรณ์ กองแก้ว
84 กันตินันท์ กุสุมาลย์สกุล
85 ธีราพร ต้นพงษ์เจริญ
86 น.ส จุฑามาศ สีวิไชยแก้ว
87 แซนดี้ K.
88 นายประสาน สอนโต
89 นัฐพร ทวีคำ
90 สกาวเดือน เริงหิรัญ
91 ปรัชญา พงษ์พุฒิวัฒนา
92 รจนา แสงยางใหญ่
93 ไตรภพ เริงหิรัญ
94 โสภิดา บัวสุวรรณ
95 อุรคณา ลิ้มสวัสดิ์
96 ศรินธร เจษฎาอภิมุข
97 Patchareeya Chearj
98 ทรงฤทธิ์ กิจมณี
99 ชินศรี ศรีศักดิ์
100 ธัญธิตา ดวงดี
101 ณัฐวิภา แก่นสังข์
102 พิมพลอย ศรีพุ่มเงิน
103 Kanitha Sangnimitchaikul
104 วิจิตรา แสงนิมิตรชัยกุล
105 เทิดศักดิ์ แสงนิมิตรชัยกุล
106 รุ่งนภา แซ่ตั้ง
107 ดรุณี รัตนวลี
108 กฤษฎา เกาะสมัน
109 อิทธิพงศ์ ทีฆะสัมพันธุ์
110 จีรพงษ์ ตั้งศักดิ์เจริญสุข
111 พรนภา ศรีธาราพันธุ์
112 วรวุธ ปลื้มจิตร
113 จินตนา แสงนิมิตรชัยกุล
114 ธนชิต พิจิตรคุรุการ
115 ชาญยุทธ ทำมาอ่อง
116 สิทธิโชค ดุลย์มั่นสัมพันธ์
117 นิธิศ พิสิฐประภา
118 เพชรา มีสุข
119 ไต๋หยุ่น พิสิฐประภา
120 วริยา วิริยะกุล
121 ธัญวรรณ บุญฑริกพรพันธุ์
122 ธีรวัฒน์ ริ้วทองชุ่ม
123 อุดมลักษณ์ นวลวัง
124 เฉลียว สังข์ภาพันธ์
125 กรรณิกา ไชยชนะ
126 เจกิตาน์ สังข์ภาพันธ์
127 จันทกานต์ อยู่เย็น
128 กนกวรรณ ศรีอุทธา
129 กัลยา บรรลือทรัพย์
130 สุภาวดี บุญกุศล
131 ชยพร ฟูแสง
132 หฤทัย หญิง
133 ชนัญชิดา บุญบวรภัคกุล
134 จิราพร ศรีโนนยางค์
135 ปาณิสรา วันเต๊ะ
136 จินตนา จุลสุข
137 ธนูเทพ ธนาคุณ
138 ธนภัทร แซ่ตั้ง
139 ชญากุล ศุภรักษ์จินดา
140 สมหมาย ศรีสวัสดิ์
141 ชญากุล ศุภรักษ์จินดา
142 นรินทร์ สุวรรณพรม
143 เมตตา นนทรีย์
144 วสุพงษ์ แสงมณีวร
145 Pathitta Saengchotechuangchai
146 กมลวรรณ ธาระพุทธ
147 ปิยดา เส้นเศษ
148 พชรพรรษ ธรรมศิริกุล
149 เอนก จงมหวิญญู
150 Amorn Chongmahavinyu
151 นภัสภรณ์ พัฒนะกูลพงศ์
152 พิชชาภา เพียรพึ่งอาจ
153 เมษาวรรณ จันทร์ป๊อก
154 พิชญญุต์ แจ่มจำรัส
155 สราวุฒิ จันทร์เพ็ญ
156 พรทิพย์ ปานเล็ก
157 สุทธินันท์ แซ่ตัน
158 ลลิตา เสรีอำนวย
159 วิชญวีร์ ศิริสายัณห์
160 พัชรี ปิ่นเพชร
161 สุดาวัลย์ วิเศษสิงห์
162 อาภรณ์ กีรติวิทยา
163 จิตรานุช สุขแจ่ม
164 ปวิช สิระปาณิชาติ
165 ฐานิดา ใหม่เนียม
166 โกมุท พงศ์วิญญู
167 กิติพงษ์ นิ่มพนมประเสริฐ
168 สุพรรณี สุขทอง
169 เกรียงศักดิ์ บ้านม่วง
170 วรพงศ์ บูรณกุลกิจการ
171 นายณัฐภัทร ปานทอง
172 พัชรานันท์ รุ่งเรือง
173 Nawarat Makaew
174 ยิ่ง บุญญา
175 สุรัชนา อดุลย์มหามนตรี
176 อรัญญาพร ยอแสง
177 จิตรา กฤดาญชลี
178 นิ่มนวล นันท์นฤมิต
179 ศิริกานต์ เกษรบัว
180 ธนภร นันท์นฤมิต
181 พิกุล บุญเพ็ง
182 Non Reanthong
183 ศรีไพร วงศ์จ้อย
184 พิธนดา พลอยเลื่อมแสง
185 นภาพรรณ ดวงมณี
186 กิ้มฉ่าย นิลประเสริฐ
187 ทรรศชล ดวงมณี
188 นางกาญจนา สายทวี
189 น.ส.ศศิชา คำภู
190 นภาลัย นันท์นฤมิต
191 จุฑามาศ รัศมี
192 นางสาวจงจิตต์ ชื่นนิโรธ
193 Naiyana Rattasartwarin
194 อัมธิกา สืบคำ
195 พิตรพิบูล สิริพิทยารักษ์
196 ปรีดาพร ธรรมสกุล
197 พิตรพิบูล สิริพิทยารักษ์
198 ประพันธ์พงษ์ รัศมีศรีสมบัติ
199 ปราโมทย์ บุญศิริ
200 โชติวรรณ รัศมีศรีสมบัติ
201 วงค์เดือน ไกลสิน
202 บัว สุทธิสอน
203 สมศักดิ์ กลั่นการไถ
204 น.ส.มนทกานต์ สายทวี
205 ชัชวาล09112 ส่งแสงโชติ
206 มรินทร์ กลั่นการไถ
207 ชัชวาล ส่งแสงโชติ
208 piyawat jiyapanichkul
209 จุฬาลักษณ์ ศศิธรกำจร
210 อัญชลี ศุภไทย
211 ธิดารัตน์ เนาว์เพชร์
212 ชญานิษฐ์ สมมิตร์
213 ปัญญา​ พลสมบัติ​
214 เขมกร สุธีรศักดิ์
215 บัญญัติ เจียงวิริชัยกูร
216 น.ส. มณธนภร นำนาผล
217 มลิวัลย์ ธีรธิติวงศ์
218 ธัญวรัตน์ แก้ว​พิกุล​
219 ชาญศิริ เกตุบุตร
220 อริศรา นกน้อย
221 นฤมล สินธุ
222 อุดมลักษณ์ วิสิทธิ์
223 อริศรา นกน้อย
224 ณารีรัช รัตนแสงสุข
225 รณฤทธิ์ เตชะขจรเกียรติ
226 อนุรักษ์ ขจรศรีชล
227 อัจฉริยา ขอมอบกลาง
228 กานต์นภัส เต็มที่
229 วดี พัฒนานันท์ชัย
230 สุรทัศน์ เปงทา
231 ศุภชัน จุลลาย
232 JIRAPHAT TEWATHAMMANAJ
233 วิเชษฐ์ พุทธิภัทรพงศ์
234 สุภัทรา คงแก้ว
235 ดาริกา แก้วนคร
236 โชคชัย ธรรมรงค์
237 อัสรียะห์ เจ๊ะมิง
238 กวิน มุกดา
239 นางอภิญญา ทาสันเทียะ
240 ณัชชา เพ็งประเสริฐ
241 สมศักดิ์ จันทร์ศิลป์
242 ดารณี สิทธิปัญญา
243 ปรีชา สุจสภา
244 ดวงดาว ฟูบุตร
245 อรัญ ไกรสวัสดิ์
246 ปราณี นิลกำแหง
247 โยธิน​ จารุ​จุฑารัตน์​
248 ศศิธร ศิลปานิสงค์
249 พิรุณพร หวังกุลฉัตร
250 ศุภรัตน์ อุชัย
251 เพ็ญพรรณ จันทร
252 munkong takinai
253 เพ็ญพรรณ จันทร
254 ยอดชาย พันคำ
255 ประทีป เหล่าวัฒนาวงศ์
256 มธุริน เลาวกุล
257 ธิดาภรณ์ รมย์สถิตย์
258 ศักนรินทร์ สมบูรณ์
259 สุจิต ลีลา
260 จุรีรัตน์ เดชนาลักษณ์
261 สุทิศา ธนารักเกียรติ
262 อนุสรา ปลายยอด
263 อัญมณี ทองคำ
264 สุมาลี ใช้กิจจา
265 มธุรส สำเภาลอย
266 สมศักดิ์ รุ่งเรือง
267 ยุพา มูลงาม
268 ณัฏฐพร ปรัชญา
269 สุกัญญา รุ่งเรือง
270 สิริณุส จั่นพาที
271 นริวัลย์ โพนอินทร์
272 กุลนันท์ มีท่อธาร
273 ปฐมินทร์ มงคลนาวิน
274 Pojana Silsmit
275 นส.ลัดดาวัลย์ บุญครองธรรม
276 ณัฐพงศ์ หนูพงษ์
277 วันดี สุทิพยกุล
278 พิกุล แว่นศิลา
279 กริสญาฎา นาข้าวเบา
280 Waricha Ponpaipal
281 Mr.Sakchai Thuaythong
282 วรลักษณ์ ยะวงษา
283 จุฑามาศ ลิมป์พิพัฒน์กุล
284 มาลี จุนถาวรปรีชา
285 สุภัทรา ดวงเนตร
286 จุติพร ใจมั่น
287 สุมาลี ใช้กิจจา
288 มธุรส สำเภาลอย
289 กุลนันท์ มีท่อธาร
290 กิติภูมิ อุทุมพร
291 แทนไชยรัตน์ มั่นเพชร
292 ชวาลี ปิ่นกุลบุตร
293 อัจฉรา สุทธิธนากุล
294 ฉัตรชัย ธีระชาติแพทย์
295 ณัชชานันท์ เงสันเทียะ
296 เบญจกนก ศิริจรูญวงศ์
297 กิติภูมิ อุทุมพร
298 สุวิมล งอกเงย
299 รัตนากร วิเศษการ
300 เกียรติศักดิ์ ศุภจิราวุฒิ

ประกาศผลผู้ได้รับหน้ากากอนามัย N95 (จำนวน 100 ชิ้น)

1 Sirilak Mala
2 CHAYAKORN DUMRONGBAWORNSIN
3 Thitipong Vichitvaranont
4 Thaniya Vichitvaranont
5 Thanat Vichitvaranont
6 pisit suksanga
7 thanawas Vichitvaranont
8 Juthamard Oupati
9 Oranuch Pairin
10 Chaleampong Thaveenattapol
11 Ornuma Hattakijudom
12 sangthong lertprasertpong
13 Siwaluck Boonruang
14 Rassameechat Lomsombat
15 Kanarat Chantakul
16 Thanwa Sawasdsan
17 Jiranun Somaboot
18 khomkham watthana
19 Wanida Denkawin
20 Thanapol Thungsusup
21 Nopparat Kullawong
22 Lalita Rachniyom
23 Jinjutha Tuntilavasut
24 Sasipinya Charoenratthamongkol
25 Sasinkarn Srisalouykul
26 Natthamon Bootkhoon
27 nopparada Phongsongkwae
28 Chawalit Tongpracha
29 ชญานิศวร์ (ออน)
30 Surana Pisitjing
31 Nicha Wongwan intern 9
32 Wiwan Tuntilavasut
33 tunyawan boon
34 muntana boon
35 อารี สิริภาณุพงศ์
36 อริสรา ยีมัสซา
37 ณัฐริกา ช่วยงาน
38 ณัฏฐ์ดนัย จันทพิมพ์
39 สกุณา สิมสีนวล
40 มยุรี แซ่โอ้ว
41 สุภาพ อันชัน
42 สมใจ ฉันทาริยะ
43 สุวรรณา ศุภภัทรกาญจน์
44 ประภาศรี มูนิคม
45 ประพันธ์ศักดิ์ ยีมัสซา
46 น.ส.วิมลรัตน์ สุขชูศรี
47 ภาติยะ แพทย์เจริญ
48 กำพล จรุงพันธุ์
49 สุวิมล สิริภานุพงศ์
50 อมราพร เกรียงชัยเวทย์
51 สุกัญญา จันทราภิรมย์
52 ฐาปณี แซ่เล้า
53 จันจิรา ยีมัสซา
54 เบญจพร กระจ่างวงศ์ไพศาล
55 กิตติศักดิ์ ขวัญเฉื่อย
56 อภิชาติ จิระสัมฤทธิ์ฤกษ์
57 กิตติ อัศวเกียรติ
58 อารยา วิสิทธิกมลโยธิน
59 ไอลดา แก้วโพนยอ
60 ศันสนีย์ วิจิตรไพศาล
61 จันทรพร กู้ชาติ
62 Somchai Suksin
63 เชิดศักดิ์ เนรมิตตกพงศ์
64 พัชรพร เกรียงชัยเวทย์
65 หทัยชนก สุวรรณ
66 Narisa Suksin
67 กรรณิกา ขจรวุฒิเดช
68 Parichat Phanitkul
69 นันท์พัชรื สิริภาณุพงศ์
70 สมชัย เกรียงชัยเวทย์
71 สมศักดิ์ นฤชัยกุศล
72 สุดคนึง ละอองศิริ
73 supattra supapattarakan
74 น.ส.สายพิณ ดอนอ้อย
75 Sukriya Suksin
76 อภิชา วิจิตรโท
77 ชนาเนตร สสิตานนท์
78 นันทิกาน อุดมชัยพร
79 กันธนา ปานม่วง
80 สุภัทรา ละอองศิริ
81 อรัญ อัศวเกียรติ
82 เจตสุภา มหาคุณากร
83 พิรุณ ปั้นบรรจง
84 นฤพร นาโควงค์
85 ธรรมวิทย์ สิริภานุพงศ์
86 ธวัช สถิตวิทยา
87 จิดาภา เสือน้อย
88 นฤมล ธนวงศ์จินดา
89 ศิริบุญ สุขสิน
90 ปรัชญา หาญมนัสเวทย์
91 สาทิตย์ สุขสิน
92 ชุติมา ประสาทชัย
93 ทรงพล สิริภานุพงศ์
94 นางสาวพิมพรรณ มณฑลทวีทรัพย์
95 ศิริมา นุ่นเกิด
96 เพิ่มพงศ์ รวมเมฆ
97 ธวัชชัย อัศวเกียรติ
98 เจนนิสา ไชยทองพันธ์
99 นุชจิรา ผาวัน
100 ปิยะมาลี ขวัญยืน

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close