ฮับฟรี! หน้ากากอนามัย N95

เนื่องด้วยภาคเหนือกำลังเจอมรสุมอากาศเป็นพิษ จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จนติดอันดับ 1 ของโลกอยู่ ณ ขณะนี้ Gedgoodlife เป๋นห่วงชาวเหนือเน่อ จึงขอแจก หน้ากากอนามัยชนิดพิเศษ N95 เพียงแค่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ง่าย ๆ ดังนี้

กติกาง่าย ๆ เพื่อรับ หน้ากากอนามัยชนิดพิเศษ N95

  1. เพียงกดลงทะเบียนที่ปุ่ม   หน้าเว็บไซต์ www.gedgoodlife.com
  2. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 2562 นี้เท่านั้น
  3. ผู้ลงทะเบียนต้องอาศัยอยู่ในภาคเหนือเท่านั้น

ระยะเวลาในการร่วมสนุก

วันที่ 20 - 31 มี.ค. 2562

ประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ : https://www.gedgoodlife.com

ขะใจ๋ ๆ หนาจ้าว ของมีจำนวนจำกั๊ด 100 คนแรกเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับหน้ากากอนามัย N95 (จำนวน 100 รางวัล)

1 ศรัญญา ตาทิตย์
2 จีราวัฒน์ มะโนยศ
3 ธีรลักษณ์ จิตทยานันท์
4 เจียมใจ ใบแสง
5 Sattawat Jomthan
6 กมลชนก หิรัญพิรุฬห์
7 Kan Intasai
8 กิตติ แก้วแจ้ง
9 ลลิตา จะคะ
10 วันเพ็ญ เขื่อนคำ
11 ปุณณิศา วงค์ฝั่น
12 จิรัชยา แสนปิง
13 กฤติยา อุปเสน
14 ภูริวัฒน์ จันฤๅไชย
15 เบญจมาศ จันทรา
16 สุกฤษฎิ์ สุริยะศักดิ์
17 วาสนา จีวะระ
18 ชนนิกานต์ ดูเฉย
19 ศิริวรรณ จินตประสาท
20 ปาริฉัตร จำปาเครือ
21 พรหมพร ท้าวโยธา
22 นางสุภา นายศ
23 ภูริวัฒน์ จันฤาไชย
24 ธนวัฒน์​ บริบูรณ์​ธนารักษ์​
25 กรณิกา ใหม่กัน
26 พัชนี เกี๋ยงแก้ว
27 วรพจน์ ใจบุญ
28 วันชัย ร้องหมอดี
29 นางสาวชัญญา ราวิชัย
30 สุทธิพงษ์ ใจจักร
31 ธัญญาภัทร์ ปิงยอง
32 มยุรา เนตรสุวรรณ
33 ไพรัช ธุวะคำ
34 จิตตินันท์ ชอบมะโนใจ
35 ชุลีวรรณ งามลิ
36 ณัฐพงษ์ เทพวงค์
37 ชนพัฒน์ เขื่อนคำ
38 ประวิทย์ สิทธิมา
39 อินทุอร ธุวะคำ
40 สุกัญญา สิทธิมา
41 อัมพวา ดูเฉย
42 นางสาวนิศานาถ เตรียมทะนะ
43 นายจีรศักดิ์ ธรรมธิ
44 วสันต์ สลีอ่อน
45 อนันตญา สุภาเรือง
46 ศราวุฒิ อรุณกิจ
47 ธัชพงค์ เงาเงิน
48 นางพุฒ สุตะวงค์
49 กัญญาวีร์ สันแดง
50 ประกายวรรณ ชาวนา
51 ธนกฤต เอื้องเงิน
52 ศิวพร นามจะโปะ
53 ทิพย์ธัญญา สุนสะดี
54 นฤเบศ นามวงค์
55 เผ่าไทย มาลา
56 นิศารัตน์ สุทธิ
57 ศีลวิสุทธ์ ประคัลภากร
58 Aonnisa Methang
59 สิริกร ภู่โต
60 อภินันท์​ เครือรอด​
61 ชิตาพัณณ์ ฐากูรมณีรัตน์
62 ศรัณย์ธร ใจแก้ว
63 นาย สหรัฐ ศรีเป็ง
64 นครินทร์ สวาสุ
65 สินีนาฐ วงศ์ใหญ่
66 ภัทราภรณ์ จ่ายผัด
67 วทันยา ใจชื่นดี
68 ทวีศักดิ์ เงินสัจจา
69 ตรีชฎา วรรณลักษณ์
70 นางสาวกัลยานุช มุ่งเจริญ
71 อภิเศรษฐ แสนชัย
72 ชลทิตย์ แซ่จาง
73 ธัญนรี ป้องกัน
74 ญาษิต อินทร์สะอาด
75 บุญธิศร มังตา
76 ปาริชาต ประเสริฐ
77 ศตวรรษ รัตถา
78 วิลาวัณย์ เดชธรรมรงค์
79 นพวิชญ์ ศักดา
80 วีระวุฒิ จันตา
81 นางสาว จีรภรณ์ จิตรพันธ์
82 นางสาวฐิติชญา เป็งชัย
83 จันทร์ดี มะโนศิลป์
84 ชนิภรณ์์ อายุยืน
85 ขนิษฐา กานิน
86 ปรเมศ ศรีแก้ว
87 อามาณี อาบู
88 ชานิภา ยิ่งสัจธรรม
89 ธรรมรัตน์ สีหาบุตร
90 นายธนพล ทองอำไพ
91 ปพิชญา เขื่อนแก้ว
92 ณัฐวุฒิ แจ้งสว่าง อาร์ม
93 วรยุทธ ติยานันท์
94 สุกัญญา​ พรมเทศ
95 ธวัชชัย แสงสุข
96 ธนชัย วงษา
97 พงศกร เดือนเเจ่ม
98 สุวิจักขณ์ เมืองแมะ
99 อัมภาพร ทองท้วม
100 นายภิญโญ โออุไร

ถาม-ตอบ
ปัญหาสุขภาพ