ประกาศผลผู้โชคดี จากแคมเปญ “คุณแพ้พี่โป๊ป ส่วนไหนมากที่สุด?” รับฟรี! ตั๋วหนัง 70 รางวัล

ประกาศผลผู้โชคดี

GedGoodLife ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีได้รับตั๋วหนังเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จำนวน 70 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 220 บาท จากแคมเปญ "คุณแพ้พี่โป๊ป ส่วนไหนมากที่สุด?"

รายชื่อผู้โชคดีทั้ง 70 ท่าน

1 วรีรัตน์ มณีไสย
2 สุชานรี รุ่งเรือง
3 กมลวรรณ แซ่จิว
4 นภษร พานทอง
5 ดรุณี ศรีวิเชียร
6 พัชรา ถนอมทรัพย์
7 อรปรียา กริดรัมย์
8 ขนิษฐา แจ้งสกุลชัย
9 ณัฐดา คำภานนท์
10 อานนท์ ปิ่นสุภา
11 จุฑาพร ศรีสมุท
12 ชฎาพร คล้ายคลึง
13 ศักดิ์ สกุลเดียว
14 นิภาพร อัศวเลิศสมจิต
15 สุดารัตน์ กลิ่นจันทร์
16 ณภาแพรว โฉมรุ่ง
17 วรรณ​ภรณ์​ เขียว​ประทุ​ม
18 อรวรรณ ประจันตะเสน
19 จุรีรัตน์ ทรงศิริ
20 ทิพากร ทัพอินทร์
21 ปารวรีย์ เพียรราษฎร์
22 อโนชา สุรินทร์
23 กรรณิกา ประสาททอง
24 ลักษณารีย์ อยู่พ่วง
25 ศุภิสรา คล้ายไม่
26 พัทร์ศรัณย์ ศรีสุชาต
27 ชัชรีย์ นุ่มมาก
28 นางสาวอลิสา พูลผล
29 นางสาวธัญจิรา สันป่าแก้ว
30 ธิดารัตน์ หวังวโรดม
31 กนกกร แซ่พัว
32 ศลิษา โรจน์วัฒนชัย
33 วันวิสา บุญมี
34 นางสาว ญาณิน สุขีวัฒน์
35 พรรษ​มน​ เรืองวรเวทย์
36 เสาวณีย์ ชุมพงษ์
37 พรสวรรค์ พรมจมร
38 ภัทร์พรินทร์ เสนาะจำนงค์
39 Arparat Kaewtam
40 สาลินี สุขจันทร์นิมิตร
41 วรัญญู ประเสริฐเจริญสุข
42 Angkunaporn Kamdang
43 ชรัณดนุสรณ์ จิตราภิรมย์
44 น้ำแข็ง นาคชาดา
45 นงลักษณ์ รั้งกลาง
46 Thattawan Senawong
47 Chanida Somnuekthaen
48 สุคนธ์ทิพย์ ระดมกิจ
49 Kanyarat Damripong
50 กนกพร นกน้อย
51 กุลิสรา อุ่นทรพันธ์
52 โขมพัสตร์ มิ่งมงคลรัศมี
53 แพรวฟ้า ลิ่มอรรถคุณ
54 พัชรภรณ์ ศรีแก้วพันธ์
55 Kanjana Khattiyapathomchai
56 สุชาดา อธิโรจน์
57 Chutimon Kek
58 วันวิษา อึ่งทอง
59 KIm Chawala
60 พรพรรณ บุญชู
61 MaiMai Rattanaporn
62 วราภรณ์ มหาพฤกษชาติ
63 ธนพร จีนประชา
64 น.ส.ณัฐพร สมจิตร
65 นางสาวเกศดาว เนินหาด
66 สรัญญา การะเกตุ
67 ประพันธ์ เตชะสุปินัน
68 Gift Supitcha Warong
69 น.ส.มนัสมล จีระชาติสกุล
70 Evezaap Premsuda

เงื่อนไขการรับรางวัล :

1. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

2. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

3. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัล ทางไปรษณีย์แบบธรรมดา และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งหรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

ถาม-ตอบ
ปัญหาสุขภาพ