แชร์ทุกอาการภูมิแพ้ของคุณ ลุ้นรับฟรี! ที่พัก My Ozone เขาใหญ่

my ozone

แชร์ทุกอาการภูมิแพ้ของคุณ ลุ้นรับฟรี! ที่พัก My Ozone เขาใหญ่ และ ชุดกิ๊ฟเซ็ต "ดูแลทุกการแพ้" 100 รางวัล ไม่ว่าจะแพ้ฝุ่น แพ้อากาศ แพ้อาหาร นม ขนสัตว์ หรืออื่น ๆ มาร่วมแชร์ให้เราดูแลทุกภูมิแพ้ พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

ประกาศผลผู้โชคดีได้รับรางวัล My Ozone เขาใหญ่ และ ชุดกิ๊ฟเซ็ต

รางวัลที่ 1 ที่พัก My Ozone เขาใหญ่ ได้แก่...

คุณ ธนะสิทธิ์ ราชสิงห์

รายชื่อผู้ได้รับชุดกิ๊ฟเซ็ต 100 ท่าน ได้แก่...

1 อัครพันธ์ ทวีศักดิ์
2 Jatuporn Niyomsamruat
3 nuttaya Wongcharoenkiat
4 Phu Jirada
5 Rujira Supaseub
6 Sumate Chaopijit
7 wilaiwan thitirungrueang
8 กนกพร ตุ้มจ้อย
9 กนกวรรณ เทพธีรเธียรชัย
10 กนกวรรณ แสงนวล
11 กรองกาญจน์ ชัยคำ
12 กสิตา ยิ้มเจริญ
13 กอบกาญจน์ พรโชคพิพัฒน์
14 กังสดาล เพลิงภูเขียว
15 เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง
16 เกษมสันต์ เถยสูงเนิน
17 ขัวญเรือน แก้วขาว
18 คุณธิดาวดี รัตนอินทร์
19 แคทลียา เพ็ชรสันทัด
20 จักรพงค์ เจนพิทยา
21 จันทร์เพ็ญ ศรนรินทร์
22 จิณณ์ณัฏฐ์ ศรีภักดี
23 จิราภา จุมปา
24 จุฑาทิพย์ ภาคภูมิพิสัย
25 จูลี นีนา ตันตยานฤวุฒิ
26 ฉัตรชัย ปณีตะผลินทร์
27 ฉัตราภรณ์ ถาไวย์
28 ชลกานต์ บุษบาศรี
29 ณธิดา แจ้ป้อม
30 ณฤดี สายแจ้ง
31 ณัทธร ภัทรวิชา
32 ดนิตา จุลเหลา
33 ดวงพร แสงทอง
34 ทัตธน พิกุลทอง
35 ทัศนา ธรรมนิยม
36 ธนัชพร สุนทรารชุน
37 ธนัสธรณ์ ไพศาลวิศวเดโช
38 ธนาภรณ์ กะตะศิลา
39 นริศ สำเร็จผล
40 นันทัชพร นันตากาศ
41 น้ำฝน แสงอินทร์
42 นิตยา คูณธนสินชัย
43 บรรณสรณ์ บัณฑิตก่อปฏิภาณ
44 บุษยมาศ พรหมศร
45 ปทิตตา ซินศิริ
46 ปภัสรา ร่วมทอง
47 ประภาพรรณ รอดไทรป่า
48 ปรารถนา แจ่มเล็ก
49 ปัทมา เส็งสาย
50 ปิยพรรณ ผลัดรื่น
51 ปิยะมาศ รัตนะ
52 พรรณพัชนันท์ เลขะผล
53 พัขรินทร์ ปานาม
54 พิมุข พิกุลทอง
55 ไพโรจน์ เสรีกิจการกุล
56 ภานุวัตน์ บัวขำ
57 มุกดา ลือสกลกิจ
58 เมธาวี โกศลวัฒนะ
59 ยุทธนา ทรงเหม็ง
60 ร.ท.หญิงกรองแก้ว ทองนาค
61 รุ่งทิพย์ สาอาจ
62 รุจิภาส ดีบุญมี ณ ชุมแพ
63 ฤทัยชนก อ่อนน้อม
64 ลัดดาวัลย์ แสงอินทร์
65 ลิตาพัชญ์ ลัดดาโชติ
66 วัชรินทร์ ฉัตรแก้ววรกุล
67 วิรากร พันธุวิทย์วรรัฐ
68 วิลาสินี ทองสดุดี
69 แววตา ชาสงวน
70 ศศวัน นวลวิลัย
71 ศิวรัตน์ พยัฆเกรง
72 ศุภชัย เอื้อเสรีวงศ์
73 ศุภพิชญ์ ศุภกิจอมรพันธุ์
74 สมจิต เลิศธนาภรณ์
75 สรญา ดิลกอุดมฤกษ์
76 สายฝน จิตงามขำ
77 สิริยา ทองสายออ
78 สุจิตรา สีแสง
79 สุญาณภัค ศาสน์ประดิษฐ์
80 สุฑาทิพย์ สุทธิสังข์ ฝ้าย
81 สุนทรี อิทธิธนกุล
82 สุประภา อังกินันทน์
83 สุภัสสร ชุ่มชื่น
84 สุภานัน ศุภฤกษ์สิริกุล
85 สุภาพร ศรเสนา
86 สุภาภรณ์ ยอดชลูด
87 สุริยง โค้งอาภาส
88 สุรีรัตน์ รัตนประภากุล
89 สุวรรณ ธีระพงษ์ผาสุข
90 สุวรรณี บุญมาก
91 หญิง แซ่ปึง
92 หทัยรัตน์ ประไพวิทย์
93 อนินทิตา กวาวสิบสาม
94 อภิชญา อุ่นสมัย
95 อังคณา มณฑาทิพย์กุล
96 อังคณา วงษ์ภู่
97 อัญชลี เกรียงไกรวงศ์
98 อัษฎาพร พรรัตนานุกูล
99 อารดา กันทยศ
100 อารยา เอี่ยมไพศาล

กติกาการลงทะเบียนลุ้นรับรางวัล :

1. กรอกแบบสอบถามตามข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อลุ้นรับบัตรกำนัลที่พัก My Ozone ( Executive Deluxe )
เขาใหญ่ 2 คืน 3 วัน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 42,000 บาท หรือชุดกิ๊ฟเซ็ต “ดูแลทุกการแพ้” 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 90 บาท ฟรี
3. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 15 พ.ย. 2562 - 10 ธ.ค. 2562
4. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.>> ผ่านทาง Website : https://www.gedgoodlife.com/
5. ทางบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้โชคดีโดยการสุ่มจากคนที่ทำแบบสอบถาม และกรอกข้อมูลการลงทะเบียนถูกต้องเท่านั้น ที่ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 วันที่ 20 ธ.ค. 2562 เวลา 13.00 น. และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียน 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้
8. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับผู้ที่กรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจน เท่านั้น
9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในช่องทางของผลิตภัณฑ์เบบี้มายด์ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
10. ผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่ที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเป็นผู้เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
11. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งชุดกิ๊ฟเซ็ต Allernix Gilfset 100 รางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับผลิตภัณฑ์
12. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์แบบธรรมดา และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งหรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน
13. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไข กติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

Ask the Expert Close