ลุ้นรับฟรี! เสื้อกันฝน Solmax เพียงร่วมตอบคำถามง่ายๆ กับหมอกอล์ฟ

เสื้อกันฝน Solmax

พายุเข้า ฝนฟ้าคะนอง อากาศแปรปรวนแบบนี้ มีเสื้อกันฝนติดกระเป๋าหรือยังครับ

GedGoodLife ชวนคนรักสุขภาพมาร่วมแชร์ประสบการณ์ ลักษณะอาการไอ พร้อมรับคำแนะนำจากคุณหมอกอล์ฟ และรับทันทีเสื้อกันฝน Solmax สำหรับ 500 ท่านแรก พกติดกระเป๋า หากฝนตกก็อุ่นใจ หยิบมาใส่ก็ป้องกันการเป็นหวัด และอาการไอได้นะครับ























*สินค้ามีจำนวนจำกัด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน 500 ท่านแรกเท่านั้น

*ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน / เสื้อกันฝน 1 ตัว

กติกาการลงทะเบียน และรับเสื้อกันฝน :

 1. ร่วมแชร์ประสบการณ์ อาการไอของคุณ เป็นลักษณะอาการแบบไหนบ้าง
 2. ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อรับเสื้อกันฝน ราคา 50 บาท ส่งตรงถึงบ้าน จำนวน 500 ตัว สำหรับคนที่ลงทะเบียน 500 คนแรกเท่านั้น
 3. ระยะเวลาร่วมกิจกรรม 5 - 30 กันยายน 2562
 4. ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับเสื้อกันฝน ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ผ่านทาง Website : https://www.gedgoodlife.com/
 5. เสื้อกันฝนมีจำนวนจำกัด 500 ชิ้น เท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ขอสงวนสิทธิ์มอบเสื้อกันฝนให้กับผู้ที่กรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจน สำหรับผู้โชคดี 500 ท่านเท่านั้น
 8. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล
 9. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งหรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน
 10. ในกรณีมีข้อพิพาท หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกติกาหรือเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับรางวัล คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไข กติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับเสื้อกันฝน SOLMAX

 1. เรณู ปราบประจิตร
 2. วนิดา ทองอินทา
 3. สิริกร มีทองหลาง
 4. พัฒนา โนบรรเทา
 5. พรวิลัย ขันทะชา
 6. ต่วนซูไฮลา ลอจิ
 7. ธนิดา กำแก้ว
 8. วัฒนี วรปาณิ
 9. จิราพร โพธิกุล
 10. ศิรินภา แสงจันทร์
 11. ฑิตยา มณี
 12. หน่อย พลอยอร่าม
 13. วิภาวรรณ ฉายชูวงษ์
 14. วัชราภรณ์ พูดฉลาด
 15. วราภรณ์ ติยะสกุลพร
 16. พัชชนัญ พฤกษานุศักดิ์
 17. อลิสา แสงกลม
 18. ต่วนนูรีฮัน ลอจิ
 19. ต่วนนูรีฮัน ลอจิ
 20. นาง วิไลวรรณ พวงจักรทา
 21. ชนากานต์ อิ่มสุวรรณ
 22. สุนิสา แก้วเชือกหนัง
 23. อังคณา กิตติวุฒิเจริญ
 24. ณิชารัศม์ วรประมวลพงศ์
 25. ดวงกมล นิลจาด
 26. นาถอุมา เลิศเทอดสกุล
 27. นิโลบล เนตรสุวรรณ
 28. นภาพร จันทร์ผ่อง
 29. นภากร หอมเย็น
 30. ประพาฬ คำตรี
 31. วิไลย คำตรี
 32. ละออ ภาคคำ
 33. ประเสริฐ กลั่นขจร
 34. ภัทรา จิรานุศักดิ์
 35. สิรตรา เขื่อนเพ็ชร
 36. จีราพร โพนารัตน์
 37. ดวงฤทัย วินิจศาสตร์
 38. เกริกพล ภูตาบนาค
 39. เฟื่องฟ้า บุญธรรม เฟื่องฟ้า บุญธรรม
 40. ธีรภัทร์ ไทยวัฒนานนท์
 41. สมจิต ถิระวัฒนพิเชฐ
 42. ยุพิน แซ่เอี้ยว
 43. ชมพู่ เกิดภักดี
 44. ชมพู่ เกิดภักดี
 45. พิเชษฐ ไทยวัฒนานนท์
 46. จารุณี ไทยวัฒนานนท์
 47. นฤมล มนทิราลัย นฤมล มนทิราลัย
 48. เฟื่องฟ้า บุญธรรม เฟื่องฟ้า บุญธรรม
 49. บุญญรัตน์ มิสุนา
 50. เสาวภาคย์ ก้องวุฒิเวช
 51. เสาวภาคย์ ก้องวุฒิเวช
 52. อาทิตย์ ลิ้มสว่างวงศ์
 53. บุญหญิง ปณีตะผลินทร์
 54. นวรัตน์ ปณีตะผลินทร์
 55. พิณญาดา เอี่ยมเหม
 56. นวรัตน์ ปณีตะผลินทร์
 57. ชลนรี ปณีตะผลินทร์
 58. ยุพินญา ปณีตะผลินทร์
 59. ฉัตรชัย ปณีตะผลินทร์
 60. กาญจนา พัดชื่น
 61. อรวรรณ อุดมภักดีวงศ์
 62. จิตตา พรมเภา
 63. ณัฐพงษ์ เรืองหอม
 64. พัชรกันย์ ธีรนรเวทย์
 65. ธัญรัศมิ์ เลิศดำรงค์ไชย
 66. อพิญา สิทธิดำรงกุล
 67. จันทรรัตน์ ธีรนรเวทย์
 68. ณิชารัศม์ วรประมวลพงศ์
 69. อัจฉรา จิรานุศักดิ์
 70. ฤทัยชนก อ่อนน้อม
 71. นายพิสิทธิ์ แสงคล้ายเจริญ
 72. สายธาร สาระไทย
 73. กัลป์ภ้ส จิตได้ทรัพย์
 74. สุนิสา พิชัยศิริ
 75. มยุรี พุทธวรรณ์
 76. โสมไสว แก้วกุลวณิชย์
 77. พรทิพย์ ศรีชัยมัธยมผล
 78. มหากุล สุโลวรรณ
 79. เสาวรส ศรีชัยมัธยมผล
 80. อรนุช ศรีชัยมัธยมผล
 81. ธัญญาภา สุโลวรรณ
 82. อภิรุณ ไกรวงศ์
 83. สมชัย สุโลวรรณ
 84. ไวหล่ำ รัตนพิเชฐวงศ์
 85. จันทร์สุนีย์ รัตนพิเชฐวงศ์
 86. กาญจนา แสงกิตติพรชัย
 87. ขู้ไรฝ๊ะร์ อิตัน
 88. Pomphet Chojoho
 89. สิทธิ​พร​ แพง​มาก แพงมาก
 90. กนก​กาญจน์​ ปรือปรัง ปรือปรัง
 91. อรชาติ์ ประพินอักษร
 92. วิภาดา จันทร์หอม
 93. นิตยา พิทักษ์กุล
 94. Nat Saelim
 95. Sirilak Sathitsongtham
 96. Sirilak Sathitsongtham
 97. Nathmanee Sathitsongtham
 98. Nathmanee Sathitsongtham
 99. เสกข์ สังขรัตน์
 100. สุรณา พิศิษฐ์จริง
 101. พีระพงษ กลั่นขจร
 102. พยอม วัลย์เปรียงเถาว์
 103. อรทัย แน่นอุดร
 104. ชัยยศ เปรียบยอดยิ่ง เปรียบยอดยิ่ง
 105. อัญชลีพร สุตาโย
 106. เพ็ญพิมล ยิ่งยง
 107. เพ็ญพิมล ยิ่งยง
 108. กัญจน์​ชญา​ อุ่นสมบัติ
 109. พันธิพา ไชยชนะ
 110. ณิพากร สันธนะวิทย์
 111. ณิพากร สันธนะวิทย์
 112. กฤษฏิ์ อัคครินทร์
 113. นางเหมือนจันทร์ ชคศรีสว่าง
 114. กัญญานันท์ บัวบุญเลิศ
 115. นายชาติชาย ไชยขันธุ์
 116. มุกดา อัคครินทร์
 117. กรกนก เสนาลา
 118. นาย สุทธินันท์ ชะม้าย
 119. สุนีย์ พวงคำ
 120. เกษมณี วชิรพงศ์พร
 121. เกษมณี วชิรพงศ์พร
 122. กรชวัล รอดบุญ
 123. อาภรณ์ จำเรียงสุขวัฒนา
 124. ศศิธร จำเรียงสุขวัฒนา
Ask the Expert Close