ประกาศผลผู้โชคดี รับฟรีหน้ากากอนามัย N99 ป้องกันฝุ่นพิษ

ประกาศผลผู้โชคดี รับฟรีหน้ากากอนามัย N99

GED good life ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 200 ท่าน ได้รับฟรี! หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นพิษ N99 ไฟเบอร์นาโนเทคโนโลยี จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 65 บาท จากกิจกรรม “GED good life ห่วงใยสุขภาพ แจกหน้ากากกันฝุ่นพิษ”

รายชื่อผู้โชคดี 200 ท่าน

1 วรรณวิมล พิภวากร
2 วสันต์ หาญชัย
3 มะลิ​วัลย์​ สั่นสะท้าน​
4 ปรานี แก้วนิพนธ์
5 แดง เหล่าจั่น
6 สุรศักดิ์ ตีระสุชัย
7 ฉัตรทิพย์​ เรืองจันทร์
8 เมธี สมบูรณ์ชัย
9 รังสิมา เปรมวรเวทย์
10 วรรณี ชัยมงคล
11 พิศิษฐ อินทรสังขนาวิน
12 ฉวีวรรณ วงษ์โชติวัฒน์
13 ประภัสสร บัวภาเรือง
14 อัญชลี แถวกิจการ
15 ชุติมา พุทธานุดูลกิจ
16 นรุตม์ เกรียงทองกุล
17 ณัฏฐา จงถาวรเจริญสุข
18 วนิดา โต๊ะยี
19 นิภา ทูคำมี
20 เสาวณีย์ ปรีดาศักดิ์
21 สุรี วรวัช
22 รัตนาภรณ์ ก้างออนตา
23 ขนิษฐา ปัญญวรรณศิริ
24 ประภาศรี บางกระเทศ
25 กมลวรรณ ศรีสุขเจริญพร
26 ณิชนัธ ฉัตรชนะชัย
27 สมศักดิ์ สินนิธิส
28 ภคมน ศรีธรรมมา
29 ภควัต พิชญรุ่งโรจน์
30 มั่น ใจดีมาด
31 วีนา จินดาเลิศ
32 รวิภาส จันทราประเสริฐ
33 กาญจนา พลพิมพ์
34 ฐิติรัตน์ ผ่องมณี
35 วรินทร์​ธร​ ช​ลชาติ​อภิ​วิ​ชญ​์
36 ซูใบด๊ะ เซ็งมิง
37 สุนีย์ เลิศเพียรสกุล
38 ประธาน โกมลหิรัณย์
39 ดวงใจ เบ็ญอะดรัม
40 จูลี นีนา ตันตยานฤวุฒิ
41 ทองเเท้ นิมะวัลย์
42 สมฤดี ซาวคำเขตต์
43 นันท์นภัส ปัณณราช
44 ศันสนีย์ ศรีแก้ว
45 วืไลลักษณ์ จิตต์จุฬานนท์
46 พัชรีย์ นฤหาย
47 ประเยาว์ สุวรรณ
48 จีราพร โพนารัตน์
49 กฤษฎา สินธุพาชี
50 ธีรติกานต์ ปัญโญใหญ่
51 ใจดาว พงษ์พานิช
52 วิลัยพร โชคพารุ่งเรือง
53 จุฑารัตน์ ขวัญชัยพรประชา
54 นพดล คำสิงห์
55 สุมาลี กรัยจินดาภรณ์
56 ธีรศักดิ์ อธิโชคอุดมชัย
57 นพวรรณ สุพันธุ์วณิช
58 วิรัช เพิ่มภูวนันท์
59 ปาริชาติ เชื้อปา
60 วิลาวัลย์ เสือประดิษฐ์
61 ธีระพนธ์ กันณีย์
62 กิติยา กีรติธนากาญจน์
63 ลัดดา ไกรวศิน
64 เนตรชนก จอมใจ
65 อังศุมา นามประดิษฐ์
66 สุรางรัตน์ วรนุช
67 วรธนัท สิรินนทเมธ
68 พจนา เลิศคุณากรกิจ
69 สายปัญญา โม้สิงห์
70 จันทร์จิรา จิ้วผกานนท์
71 กองแก้ว ศรีราจันทร์
72 ปรารถนา อยู่เจริญ
73 Thitipong Vichitvaranont
74 มารศรี สมบุศย์รุ่งเรือง
75 ธนพร ตั้งด่านตระกูล
76 ปิยนันท์ อมรโสภณ
77 จิตรา สุนทรเรืองยศ
78 วีณา มากบุญ
79 กนกพจน์ ภาคีสวัสดิ์
80 ชูเกียรติ เส็งคำภา
81 วิมลพรรณ นิยมจันทร์
82 น้ำฝน บ้วน​เต้​
83 อัจฉรีย์ ตรีจิตรมั่นคง
84 กามีล๊ะ สามะ
85 นิถาพรรณ สิทธิ์ถา
86 พงษ์​ศักดิ์​ ลีลา​พงศธร​
87 ลักขณา มณีวงศ์
88 กัลยา รุ่งโรจนารักษ์
89 ปรุงสุคนธ์ แสงคลัง
90 รจนา แก่นจันทร์
91 สุนีย์ พวงคำ
92 สินีนาฏ อมรเวชเศวตพร
93 อภิวัฒน์​ แก้วผล
94 จริญญา นันทสุรวงศ์
95 ปานทิพย์ วิทยประพัฒน์
96 นัยนา ดีสมุทร์
97 บุษกร ธนวงศ์จินดา
98 ภคนันท์ เหมือนการ
99 จักรกฤษณ์ ฉายสีศิริ
100 ดวงพร ปูชิตภากรณ์

101 ยุพินญา ปณีตะผลินทร์
102 พฤกษา ไชยชมภู
103 สุพัตรา สมไชย
104 นายสุนทร คำเดช
105 ยุรีรัตน์ พิชิตวิริยะกุล
106 วิทย์ธิดา สมสุข
107 มุกดา พุทโสภา
108 วรินทร อาศัย
109 อรวรรณ ปัณณราช
110 สุภารัตน์ ข่มอาวุธ
111 นวลทิพย์ ดาบเจริญชัย
112 นุชนารถ กิติน่าน
113 สุชาติ แสงดี
114 ลาวัลย์ อาภารัตน์วิไล
115 สุทธินี ชมชื่น
116 กรรวี รักษา
117 เบญจรัตน์ เหลืองเสรี
118 พรรณาภรณ์ ตันสกุล
119 สุดา สมใจ
120 พิชัย ทองธรรมชาติ
121 อามีรา ดาโอะ
122 สุวิมล ศุภจิราวุฒิ
123 ปรางค์ทราย อุดด้วง
124 ฟาริดา จันทะนิตย์
125 กนิษฐ์ เรืองกิจ
126 กุลภัสสรณ์ คัมภีร์ญานนท์
127 วรวิศุทธ์ ภานุพรอาพาพิศุทธ์
128 วิชญ์ภาส เด่นสุนทร
129 สมใจ ตั้งหมั่นสุจริต
130 ภูวเดช ไพศาลวัชรกิจ
131 ชำนาญ นุชนงค์
132 ประภาศรี มูนิคม
133 ฐิตาภรณ์ ช่วยค้ำชู
134 ไพรินทร์ ใจบุญ
135 ปิยนุช โหมาศวิน
136 สิรินิตย์ แซ่ลิ้ม
137 ธิติมา ชื่นชม
138 นายผ่าน ถือสมบัติ
139 ธันย์ธนัช นิมเวทย์ถาวร
140 นายวิโรจน์ อาป้อง
141 อิทธิพงศ์ ลมุนพันธ์
142 ดุสิต ภาคีสวัสดิ์
143 กฤติกา สาริกะวณิช
144 สมบูรณ์ เอี่ยมสอาด
145 จิดาภา เชษฐดิลก
146 อ​ชิ​รญา​ คชา​ชีวะ​
147 พัทธนันท์ ทรายเมืองมา
148 ปิยาภรณ์ อุ่นเสียม
149 สรรเพชญ โสมนัสวงศ์วาณิช
150 รัชนี วนิดา
151 ภาณุมาศ สุวรรณปราโมทย์
152 อรพร เจริญกิจ
153 อรทัย รุ่งไพบูลย์ฤชุกุล
154 ชนินท์ พรชัยศรีโชค
155 ธีรยุทธ วัฒนะชัยกุล
156 ณภัทร เตชะงามสุวรรณ
157 สุรีพร เข้มกลม
158 ทศพร นิลคูหา
159 จิรัฏฐ์ จิตอรุโณทัย
160 สาย กันณีย์
161 กานต์พิชชา​ สุค​นธา​มัย​
162 ขนิษฐา ชอบเสียง
163 กัณฐชา ไกรสวัสดิ์
164 เจษฎา อนุวงศ์นวรัตน์
165 นางสาวภาวดี เคารพ
166 พิสิษฐ์ อัครเกริกไกรวัล
167 ศศิธร สุขคำมี
168 วรรณนภา อัคคะเดชานนท์
169 ทิวาภรณ์ ถัมภ์บรรฑุ
170 อาจารีย์ สุวรรณจันทร์
171 ภัทรภร พนมเนตรกุล
172 วารินทร์ทิพย์ พิงไธสง
173 บรรจบ รุ่งแสงทองสุข
174 วิรากร พันธุวิทย์วรรัฐ
175 สมนึก โสตถิกิจกุล
176 รัตนา ส้มหวาน
177 วัชระ สงเคราะห์ธรรม
178 ดวงกมล บุญธรรม
179 สามารถ นราพันธ์
180 ทิพวรรณ สะอาดจิตร์
181 ณัฐพัชญ์ สินประเสริฐ
182 วิมล รัตนกูล
183 เอกพจน์ ศรีสำรี
184 ปารณีย์ ศักดิ์วิศวชัย
185 จิตรลดา หอมรื่น
186 สุวรรณี มูลทะระ
187 สมบุญ มหาโชค
188 นันทิชา คอนเนอร์
189 โชติกา สัตยรักษา
190 ภา​วดี​ เมตตาประคอง
191 วราภรณ์ ทองหอม
192 กัญญนันทน์ เลิศจรัญรัตน์
193 ประภาพร บุญชุม
194 นารีรัตน์ เศรษฐสักโก
195 ลัดดาวรรณ ศรีเมือง
196 นัยนา อังศุธาร
197 จิรายุ บรรลือสิน
198 จตุพล แสงปาก
199 ผุสดี แสงแก้ว
200 ธนัดดา สุวรรณโปดก

เงื่อนไขรับรางวัล

1. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

4. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ -> คลิก

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close