ประกาศผลผู้โชคดี รับปฏิทินตั้งโต๊ะ 2566 ต้อนรับปีกระต่าย จำนวน 100 รางวัล

รับปฏิทินตั้งโต๊ะ 2566 ต้อนรับปีกระต่าย

GED good life ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ทั้ง 100 ท่าน ได้รับปฏิทินตั้งโต๊ะ 2566 ต้อนรับปีกระต่าย จำนวน 100 ชิ้น มูลค่าชิ้นละ 100 บาท

รายชื่อ ผู้โชคดี 100 ท่าน

1 สินีนาฏ อมรเวชเศวตพร
2 สมนึก โสตถิกิจกุล
3 ศิริภัทร์ ศรีกฤษณ์
4 กนกพจน์ ภาคีสวัสดิ์
5 ธัญธารีย์ พิชิตกุลพันธ์
6 ณัฏฐา จงถาวรเจริญสุข
7 วรรษมน บุนนาค
8 ศรัญญา สุภานุรัตน์
9 สุธาริณี แสงไทย
10 นิภาพร่รณ สิทธิ์ถา
11 เมธี สมบูรณ์ชัย
12 ปิยนันท์ บัตรรัมย์
13 วราภรณ์ สัจจเขต
14 ปรารถนา อยู่เจริญ
15 พรพรรณ สุขวัฒน์
16 เจนเนตร สัมมาสุจริตกุล
17 กานต์สินี สุคันโธวงศ์
18 สุพัตรา ฉ่ำจิตร
19 ภัทรสุดา สุขโฉม
20 ฐิติรัตน์ ผ่องมณี
21 นาตยา พิมพ์พล
22 กิติยา กีรติธนากาญจน์
23 จูลี นีนา ตันตยานฤวุฒิ
24 ดรุณี มวลทอง
25 สุพัตรา สมไชย
26 ปริญญา นิธิปาสาทิกานนท์
27 Thitipong Vichitvaranont
28 ปิยวดี กองแสนแก้ว
29 ลาวัณย์ ไกรทอง
30 พงศ์ภัทร ตันติชวลิต
31 รัชนก สาตนอก
32 ลาวัณย์​ ลีลา​พงศธร​
33 อ​ชิ​รญา​ คชา​ชีวะ​
34 ธนวัฒน์ หลักคำ
35 ต๋อย เบญจมาศ
36 ธนา ปักสีวิเศษ
37 พาสนา วโรตม์สุขเกษม
38 จริญญา นันทสุรวงศ์
39 รัตนาพร คงอุ่น
40 ขวัญลดา บุญเรือน
41 พิเชฎฐ รอดขจร
42 อรุณี เดชวิชิต
43 สิทธิ์ ธีรสรณ์
44 ชิน รติธรรมกุล
45 มูนัสซีรีน แก้วหวาน
46 วิจิฒณา แซ่อุ๊ย
47 วรรณวิมล พิภวากร
48 รอสดี ดือราแม
49 ว​รินทร์​ธร​ ชล​ชาติ​อภิวิชญ์
50 ประภัสสร บัวภาเรือง

51 กาญจนา พัดชื่น
52 อัจฉรา ยิ้มสมัย
53 รัชฎา กันคำแหง
54 จันทร์จิรา จิ้วผกานนท์
55 ยะลีคอ หมัดมา
56 อธิษฐาน ตันสหวัฒน์
57 กฤติยา เทพทอง
58 แคท ภัทรยานนท์
59 เอียงออ แซ่อึ้ง
60 ศรินพร ลาเขียว
61 ฐิติรัตน์ สิมาพันธ์
62 อารยา เขตตะเคียน
63 น.ส.จิรนาถ​ หนู​นวล​
64 พรรณรมณ วงค์ท้าว
65 จำเนือง มณี
66 บุญเทียม บุญมา
67 ธีรยุทธ วัฒนะชัยกุล
68 พัณณิตา หนีภัย
69 คณัญญา ดำชะเอียง
70 พิมพ์​วรา​ เกื้อกูล​สถิตย์​
71 ธรณี กลุ่มทะเบียน
72 พิณรัตน์ รัตนาคะ
73 สากีเราะ แมรอ
74 ปาณิศา มณีอ่อน
75 ปิยตา พรมณะ
76 ใจดาว พงษ์พานิช
77 กิตติศักดิ์ รินยานะ
78 ฐาปนีย์ ใจดี
79 ลักษณ์ พิณพิมาย
80 กัญญาภัค แซ่หลิ่ว แซ่หลิ่ว
81 วัชรี เรืองมัจฉา
82 สิ่ง โซยเจ๊ก
83 ธันยภูมิ วงศ์ลิ่มตั้ง
84 พิมพ์พิศา กอพิทักษ์กุล
85 กชกมล บุญฤทธิ์
86 ณัฐกานต์ ศรีศิริ
87 ภูริวัจน์ พัฒน์ธนญานนท์
88 วรเชษฐ์ เหมือนแก้ว
89 ณิน ขจรภัก
90 อามีเนาะ​ ดือเลาะ
91 พวงเพ็ชร แสนศิลป์
92 ธนัชพร สารินัน
93 กาศ แก้วมะณี
94 ฐิติพร พรมแตง
95 มณีรัตน์ ธินะ
96 นิตยา สานุกูล
97 อำภาศิริ สุดประเสริฐ
98 นส.ใจทิพย์ เมืองประเสริฐ
99 จุฑารัตน์ ดำโอ
100 นันทิตา มหาผล

เงื่อนไขรับรางวัล

1. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

4. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ -> คลิก

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close