ประกาศผลผู้โชคดี รับปฏิทินตั้งโต๊ะ GedGoodLife ปี 2565 จำนวน 500 รางวัล

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2565

GedGoodLife ขอแสดงความยินดีกับ ผู้โชคดี ทั้ง 500 ท่าน ได้รับปฏิทินตั้งโต๊ะ GedGoodLife ปี 2565


รายชื่อ ผู้โชคดี 500 ท่าน

1 รัชนี วิกล
2 เสาวรส พนมชัย
3 คุณณปภัช ดาวดึงษ์
4 ภูริภัทร อาหรับ
5 วรินทร อาศัย
6 น.ส.สุภาพร เสาธงชัย
7 อามีเนาะ ดือเลาะ
8 นิโลบล อินทรฤทธิ์
9 วีระศักดิ์ ปานรอด
10 พรรณทิวา ภู่ระหงษ์
11 เมธี สมบูรณ์ชัย
12 สุพัตรา บุญหาญ
13 บุษกร ธนวงศ์จินดา
14 ลักษณา ริพลชัย
15 กรกช แก้วไพฑูรย์
16 ดวงใจ สิริวรวงศ์กุล
17 ตวงทอง ครุฑโต
18 ธัญธารีย์ พิชิตกุลพันธ์
19 ชุติมา อาษาชาติ
20 น.ส.อุบล สายเครือสด
21 ประทานพร แก้วไพฑูรย์
22 พรพรรณ สุขวัฒน์
23 ชนากานต์ พฤกษชาติวุฒิ
24 วิโรจน์ พึ่งสวัสดิ์
25 ปรุงสุคนธ์ แสงคลัง
26 ณัฐพงศ์ รัชตกนก
27 ฐิตาภรณ์ ธิรักษพันธ์
28 บัวเฮือง ไทยใหญ่
29 โสภา บุญฤทธิ์
30 กานต์สินี สุคันโธวงศ์
31 กรณิช ละสา
32 รูฮานี มามะ
33 วีร์ธิมา วงศ์โสภณวัฒนา
34 ธีรวัฒน์ ผลถาวร
35 ดวงใจ เบ็ญอะดรัม
36 ชยางภาษณ์ โคตรชนะ
37 ชินากรณ์ การะพันธุ์นิต
38 รัตนา รวมศิลป์
39 กัญญพรรณ อินกลัด
40 กรภรณ์ บุญฤทธิ์
41 พัชรีย์ นฤหาย
42 สุภาพ โขมพัตร
43 สุรางรัตน์ วรนุช
44 จิรวดี จันทร์ดวง
45 รัชนีกร บุญศรี
46 มาลีรัตน์ รังไสว
47 ศลิษา โรจน์วัฒนชัย
48 นางพรรณี เจนวรรธนะกุล
49 ลอองศรี วงค์สุวรรณ
50 รจนา แก่นจันทร์
51 กนกวรรณ ทองเที่ยง
52 เบญจวรรณ แปงขา
53 เพ็ญศิริ สุระกมลเลิศ
54 แพรสวรรค์ ใส้เพี้ย
55 กนกกร แซ่พัว
56 อรวรรณ​ ยุติธรรม​
57 สุวรรณี มูลทะระ
58 สุรัตนา รัตนกมล
59 วรมารถ ดิลกอุดมชัย
60 แพรตะวัน เกื้อกูลปิติเลิศ
61 อนุชา โตเจริญ
62 กิตติพงษ์ อัสสรัตนานนท์
63 เจนจิรา แก้วสืบ
64 ทัตต​พันธุ์​ ศรีปาน
65 เพียงใจ ภู่ระหงษ์
66 เปมิกา เกิดเหมาะ
67 สุภารมย์ ประทีป ณ ถลาง
68 ณิชาภา ราดสาย
69 ปริณดา เมืองน้อย
70 วันวิสา บรรลือสิน
71 สุขฤทัย ดีพราหมณ์
72 ชัชวรรณ ลาภอรุณลือเดช
73 โสภิรดา มาแจ้ง
74 ชัชพิสิฐ เฉพาะตน
75 อุไร​รัตน์​ ยอดมณี
76 กษิเดช อริยะมงคล
77 สิริกร แซ่ตั้ง
78 ปัญญ์ณัฏฐ์ เรืองพุ่ม
79 นัทพนธ์​ ศรีปาน
80 เมธาสิทธิ์ โตเจริญ
81 ปาริชาติ สุพรรณวิภากร
82 สุทธิพงศ์ ขันธุลา
83 นูซูลา อีแต
84 เกศรินทร์ คำไวย์
85 ปฐมพงษ์ ภาคาโชติ
86 เพ็ญมณี แตงเจริญ
87 นางสาวแสงจันทร์ ศรีสุวรรณดิษฐ์
88 ธีระพงษ์ องอาจ
89 ชนิกานต์ สุขสาธุ
90 จันทนา แตงเจริญ
91 นพดล ชอบธุรกิจ
92 วุฒิณี ลีลาวิภาส
93 กาญจนา จันทร์โต
94 ฬสอุษา อ่อนสุวรรณ
95 พรหมพร วงค์ท้าว
96 ยุรนันท์ สุภาวิตา
97 สุวรรณ กันณีย์
98 เตือนใจ พิทยาเธียรอนันต์
99 บุษกร นิธิกิจเดชา
100 สมศักดิ์ ถาวรจักร์

101 สมใจ กลางรัมย์
102 ฉัตรชัย ศรีนันทา
103 สมบูรณ์ วงค์ท้าว
104 อาวีสร นิลยนาท
105 ธนวัฒน์ สงวนธรรม
106 ภาวิณี วงษ์สะมัน
107 รัตนาพร คงอุ่น
108 ขวัญใจ ชายแก้ว
109 จิรานุช รงศิริกุล
110 จันทร์ฉาย ทีบัวบาน
111 จิราพร ใหม่เอี่ยม
112 นฤมล กีรติยุต
113 ธิดา โชติกเสถียร
114 บุญญกานต์ รอดบาง
115 สุวรรณา จันทร์มโน
116 ดนุสรณ์ ช่วยบำรุง
117 กาญจนา ศรีนันทา
118 ก๋องคำ ชายแก้ว
119 กนิษฐา โสดาศรี
120 สุภัทรา ตงเจริญ
121 ณัฐกานต์ ศรีศิริ
122 กนกพร คงศรี
123 หทัยกาญจน์ ลีลาศรีสง่า
124 ฑิตยา สิริปทุมรัตน์
125 วีระชัย อำนวยรุ่งเรือง
126 นูรีมาน สาและ
127 ขจรเกียรติ นุ้ยนาพ
128 พูลสุข พันธุ์วิเชียร
129 แก้วใจ บ่มกลาง
130 ปัญญา ชำนาญ
131 สุภาวดี สืบสุรีย์กุล
132 ปรีชา ฉิมมาแก้ว
133 วิภาวดี นวลนาค
134 ศันสนีย์ ศรีแก้ว
135 บุญส่ง กมลสุวรรณกูล
136 สุขสันต์ วิลัยรัตย์
137 น.ส.​ อ​รษา​ สายลุน
138 พรพิไล ไชยปกรณ์
139 จริญญา นันทสุรวงศ์
140 ประณัยยา ศรีมาฤทธิ์
141 นายสมจริง จันทร์ทรัพย์
142 กมลวรรณ จิระวงศ์อร่าม
143 อัปสร กระจ่างพล
144 บุญลักษณ์ ทองรัก
145 หทัยภัทร อ่อนน้อม
146 สุวนันท์ สุขจันทร์
147 สายสมร มีศักดิ์
148 สุรนาถ ชูแก้ว
149 กัลยา รุ่งโรจนารักษ์
150 วัชรพล วงศ์ชนะ
151 รณยุทธ กันณีย์
152 ฐิติรัตน์ ผ่องมณี
153 มินทร์ธดา สิทธิปัญญา
154 เปิ้ล ชัยยะวง
155 ชุติวรรณ ชำนาญ
156 พจนา เลิศคุณากรกิจ
157 อำนาจ สรีนวล
158 ชนากานต์ แสงยามเย็น
159 ประภา อนิวัฒนานนท์
160 บุษรินทร์ วรรธนะภูติ
161 บุปผา พุดเปลี่ยน
162 นาถธิดา ชูแก้ว
163 สุวรรณี สุขสม
164 พีรวัส เกตุสำราญ
165 จุฑาทิพย์ นาคดี
166 ธันย์ธนัช นิมิตเวทย์ถาวร
167 นาวิน วัชรศรีไพศาล
168 สุพรรณี งามเจริญ
169 สุนีย์ พวงคำ
170 ธีระยุทธ ศรีกูลกิจ
171 สุพัตรา ภู่สีม่วง
172 พรรณิภา บุญเริ่ม
173 วาสนา ฟักเจริญ
174 อุษณีย กฤษณะกำขัย
175 ธนา อรุณพรอนันต์
176 รวิรุจ กระวีธรรม
177 สุธาริณี แสงไทย
178 ทิวาพร คุณชู
179 นัยน์ภัค ปัญญาฟู
180 ธัญมน แก้วจันทร์
181 บุศรินทร์ รุ่งแสงทองสุข
182 วินา บุญยัง
183 ขนิษฐา แจ้งสกุลชัย
184 สุวรรณ จันทสาร
185 ฝน เพียแปท่วมใน
186 สุวรรณา ปาทาน
187 เบญจมาศ ชำนาญ
188 วรรณา แซ่ปัง
189 นันทา ดอกมะสังข์
190 สุรสิงห์ แววเที่ยงธรรม
191 วัชรพล สาสังข์
192 วีณา มากบุญ
193 สุวิมล มากบุญ
194 นายปัฐพงศ์ สารีนาค
195 ดาวิด มานะบุตร
196 สุชาวดี บุญพันธ์
197 พรรณวสา ดอกมะสังข์
198 วีนา จินดาลิศ
199 ยศวดี กางธนทรัพย์
200 วรานันทน์ สื่อจูงใจรักษ์

201 ทองใบ คำ้เลิศ
202 นันทา ดอกมะสังข์
203 สุกมล ไกรวารีย์
204 ธิดารัตน์ หวังวโรดม
205 เมษพรรณ งามกลิ่นสุคนธ์
206 มัชฌิกานต์ พิมสอ
207 รัชณี ปิ่นสุข
208 ปนิตา เพิ่มภูวนันท์
209 พนัชกร พสิมพงษ์
210 สมศักดิ์ ผ่องสมบูรณ์
211 จิรชยา กุลช
212 ภรณัท มนสิชาบวร
213 ศิริมณฑา ขุนศิริ
214 กาญจนาวดี ภักดีเรือง
215 อภิวิชญ์ ทัฬหสิริเวทย์
216 เวฬุรีย์ บุญกู้สกุล
217 นารีรัตน์ เศรษฐสักโก
218 มนูญ วิศวานุภาพ
219 ณัฐสินี สื่อจูงใจรักษ์
220 จุรีรัตน์ ทรงศิริ
221 ว​รยา​ มีทรัพย์​ใหญ่​
222 จุรีรัตน์ ธนวงศ์จินดา
223 ปัณฑิตา พรมณะ
224 ปรียาวรรณ จุยานนท์
225 ปรานอม สมสุข
226 สนธยา สัตย์ซื่อ
227 นันท์นลิน บัวพืชน์
228 ปิยวดี กองแสนแก้ว
229 สิริภัตรา ศรีวิจิตรปภรณ์
230 ประภัสสร​ บัวภาเรือง
231 กันทิมา คงสืบ
232 นิธิภา ขวัญสมบูรณ์
233 จรรยา ใจกระจ่าง
234 จันทนี ปณีตจิตต์
235 พิศเพลิน ดีรักษ์
236 ประมวล ปุนปัน
237 วรรธนี บุญเชิด
238 ปรานี​ แก้ว​นิพนธ์​
239 พัฒนา​ เต​ชานุ​เคราะห์​
240 สิรตรา เขื่อนเพ็ชร
241 Tatiya Pitaksaringkarn
242 ศรายุทธ์ ตัณฑเทศ
243 สุทิศา สกุลรตนันท์
244 สุทัศน์ คุณอาจ
245 สิทธิพงษ์ บุญเพิ่ม
246 นพดล คำสิงห์
247 จิดาภา เชษฐดิลก
248 วรางคณา เกียรติสามิภักดิ์
249 พัทธนันท์ ทรายเมืองมา
250 ณัฐกรณ์ ชำนาญ
251 สมบูรณ์ เพิ่มเปี่ยม
252 ชรินทร์ทิพย์ ธีรถาวรกูล
253 น้ำทิพย์ ทองนุ้ย
254 อังคณา เหลาตระกูล
255 พิมพร อินทร์วงษ์
256 ธนวัชร วิบูลย์จักร์
257 สุพัตรา ฟักสุขจิตต์
258 สุธารัตน์ มีเกษร
259 กิตติศักดิ์ ดีขำ
260 นิตยา สุวรรณมณี
261 เจิดศรี สาสังข์
262 กุลวรรธน์ ลิ้มรัตนพันธ์
263 สุพงศ์ พวงคำ
264 ปวีร์ณา วัชรินทร์พร
265 นิตยา เรืองกิจ
266 อุดมพร สาลิกา
267 ปรารถนา ประทุมชาติ
268 มนตรี อยู่ยอด
269 ศิริกันยา ทิวาพัฒน์
270 ภูริวัจน์ พัฒน์ธนญานนท์
271 กรกนก ไกรเพิ่ม
272 จณิสตา ธรรมสนองคุณ
273 สุพัตร จตุพงษ์
274 กฤตนนท์ เจียมโภคากุล
275 น.ส สมพร กลางรัมย์
276 วันอายุ ปูซู
277 กฤติยา หยุ่นไกร
278 นางจันจิรา กำปนาด
279 สมบัติ ด้วงคง
280 โชติรัตน์ มาซอน
281 เพลินพิศ ตั้งสังวรธรรมะ
282 วรรษมน บุนนาค
283 นรุตม์ เกรียงทองกุล
284 วรพรต เทพวรรณ
285 ธเนศ เจริญวิทย์
286 นพวรรณ วิเชียร
287 วิจิฒนา แซ่อุ๊ย
288 ดารุณี วิเศษคำ
289 พิมพ์วิมล เชื้อสวย
290 พัชราภรณ์ สุขเกษม
291 พรเพ็ญ อาม่า
292 พรรณรัตน์ พวงสุวรรณ
293 อารีย์ ทองเดช
294 กาญจนา ขวัญกล้า
295 นรมน เต็งเฉี้ยง
296 สมบุญ ดวงเฮง
297 สุพัตรา สืบอินทร์
298 สิทธิ์ ธีรสรณ์
299 จิราภรณ์ ใจพาวัง
300 สุดารัตน์ โถทม

301 ละเอียด ชอบค้า
302 ทิวาพร บรรพจน์พิทักษ์
303 อัญชลี วชิรประภา
304 ลมัย เขจรภักดิ์
305 กรรณิการ์ ศุภกิจอนันต์คุณ
306 ภาริดา สวยโสภา
307 บังอร แซ่ตั๊น
308 ภัสส์ณิชา ทัศสุริยวงศ
309 มาสสุภา โสภาลักษณ์
310 ใครขวัญ จวนสาง
311 นที เจริญพรพิมลกุล
312 ศตพร ศรีหาคำ
313 ธัญญรัตน์ มีวงษ์
314 สนุ่น เจริญพร
315 น.ส.ละออง คงอินทร์
316 อมรทิพย์ แซ่น้า
317 พรพิกุล มาตเหลือง
318 เกตวลี วงกตวรินทร์
319 ณัชชา นิลตะจินดา
320 พริศรุตฆ์ มุขศรี
321 สุไลดา อูมา
322 วีระยุทธ สุขเอม
323 โสภา​ เลิศ​อัศว​วิวัฒน์​
324 กนกรัชต์ อมรโชติวงศ์
325 ระเบียบ พิมสิม
326 พิชญ์ ไชยวุฒิมงคล
327 ณัทนันท์ทิพย์ รอดเลี้ยง
328 ธนัญอรณ์ รุ่งเลิศแสงอรุณ
329 วิรากร พันธุวิทย์วรรัฐ
330 อรุณี สาธิตธรรมพร
331 ยุพา บัณฑิตาโสภณ
332 ภูดิส ฤกษ์ฤดีกุล
333 วิจิตรา พิมสิม
334 ลัญชนา แม้นเจริญ
335 คุณสมฤทัย คำแห่
336 กิติยา กีรติธนากาญจน์
337 กาญจนา พลพิมพ์
338 ศิริโสภา ศรีพุทธา
339 พรนิภา เสนาะคำ
340 พงษ์​ศักดิ์​ ลีลา​พงศธร​
341 อัจฉรีย์ ตรีจิตรมั้นคง
342 ศิริพร นาคเนนัย
343 ทิวาภรณ์ ถัมภ์บรรฑุ
344 จุฬา นำไพศาล
345 อชิ​รญา​ คชา​ชีวะ​
346 อนันต์พร จังกอบพัฒนา
347 นารีรัตน์ ช่วยใจ
348 จันทร์เพ็ญ หลักคำ
349 ทรศนวัน วงบ้
350 ศิราวรรณ ขุนเณร
351 ขวัญแก้ว เขียวเรืองศรี
352 เฟื่องฟ้า บุญธรรม
353 สุทธินี ชมชื่น
354 อิสรีย์ โพธิ์พันธุ์
355 ละออทิพย์ ชื่นเงิน
356 ณัฐวรรณ ไวว่อง
357 ศิริพร โตน้อย
358 ฐานิกา แก้วทองพันธ์
359 กิตติยา พิณทอง
360 เอมอร นางระเบียบ
361 อภิษฎา เพ็ชร์ใสประเสริฐ
362 จตุรงค์ รัชตโชติ
363 นฤมล มนทิราลัย
364 กัลยาณี จุลจิราถรณ์
365 อลิศรา ชูชาติ
366 ปวีณ์ธิดา อินละออ
367 สุจิตรา ทัดเที่ยง
368 สายหยุด สุวรรณกาสา
369 พิชยา รวีรุ่งไพศาล
370 พรพิไล ดวงจินา
371 จันทร์เจ้า จารุพันธ์
372 ภัทรภร พนมเนตรกุล
373 พิมพ์ลภัส จรูญสูงเนิน
374 ศิรินันท์ อ่วมคงสาตร์
375 อชินี มีพะเนียด
376 พาวีณ์ จารุวรรณ
377 จามจุรี สมรฤทธิ์
378 วัชระ สงเคราะห์ธรรม
379 ปนัดดา เจริญสุข
380 ฐาปนีย์ ใจดี
381 Ekkarach Pongpanich
382 ทรรศนวัน ทองเพชร
383 อันดามัน พัฒนะโพธิ์
384 พิชิต อาศัยผล
385 ณัฏฐา จงถาสรเจริญสุข
386 จารุกิตติ์ อนุรักษ์นันท์
387 รัชนีกร มุมทอง
388 สุพัตรา ฉ่ำจิตร
389 ณิชนันทน์ ปินอุทัง
390 สิริรัตน์ มณีอินทร์
391 รังสิมา เปรมวรเวทย์
392 อาทิตยา บุญยืน
393 ประภาพร หอมชื่น
394 พัชรียา พงศ์กรเกียรติ
395 โขมพัสตร์ มิ่งมงคลรัศมี
396 พรทิพย์ พิพิธพรพงศ์
397 พงษ์ศักดิ์ โกสินทร์พร
398 สุชาดา พนมเนตรกุล
399 อุษา คงลำพันธุ์
400 พัชรินทร์ พงศ์กรเกียรติ

401 อโนทัย ชุมแก้ว
402 วราภรณ์ พวงมาลัย
403 เสาวลักษณ์​ ลิ่ม​อรรถ​คุณ​
404 คงเอก เบญจมาธิกุล
405 วรธนัท สิรินนทเมธ
406 ชัชรีย์ นุ่มมาก
407 รุ้งทอง กิจประเสริฐผล
408 วาสนา แสงสกุล
409 นงลักษณ์ วงษ์สี
410 สุมาลี กรัยจินดาภรณ์
411 วิรากร ตรงใจ
412 สุรีย์ ปานแก้ว
413 กมลมาลย์ กิติพงศ์สมาน
414 นางสาวหทัยรัตน์ มงคลสวัสดิ์
415 ผุสดี ขอมทอง
416 วรา​รัตน์​ เต็ง​รัง​
417 สุพัตรา สมไชย
418 นิตย์ยา ศรนารายณ์
419 ทนงค์ แสงทอง
420 จีราวรรณ บุญชู
421 ณัชกานต์ ผลาญไกรเพชร
422 รัตติยา ฉลองขวัญ
423 วิศิษฏ์ ไหมเพ็ชร
424 ปภาวดี กิตติพร้อมพงษ์
425 วิมล รัตนกูล
426 กัณฐชา ไกรสวัสดิ์
427 จิตรฤทัย อินทะพงษ์
428 นฤพนธ์ วัฒนา
429 มนชิตา กาญจนพิบูลย์
430 รุ่งนภา โรจนนาวิน
431 ปภินวิช สายแก้ว
432 ลักษณพร มีผดุงพาณิชย์
433 วิมล คุ้มศรี
434 มณทิพย์ อินจงกล
435 ลักขณา เกียรติเกื้อกูล
436 ภิชาติ วินทา
437 ตัน คำหวล
438 ญาณัฐ นินาทปัญญา
439 กุลธิดา พลอาชา
440 อาโซน่า กาเจ
441 พัชรา ถนอมทรัพย์
442 กานต์พิชชา ยี่รัญศิริ
443 ชนัญญา จารุจินตนา
444 ชนินทร์ ปิ่นโอฬารรัตนกุล
445 วนิดาภรณ์ ปินตา
446 รัชฎา กันคำแหง
447 พิชีย ทองธรรมชาติ
448 นส อัญริชารักษ์ สัญคุณากรณ์
449 ณัฐสุดา สุขอ่วม
450 สมฤดี ซาวคำเขตต์
451 วิโรจน์ ฤทธิบูรณ์
452 ณัฏฐ์ชญาดา นมัสสิยากุลกร
453 ลักษณ์ พิณพิมาย
454 สุภาพ​ กิมธนธรกุล
455 นานา รักษิณา
456 สุธาสินี อ่อนโคกสูง
457 นฤมล โลหะประภากุล
458 สุกัญญา กลัดสนิท
459 สมหมาย แป้นปราณีต
460 อารยา คุณเกษมมานะชีพ
461 กรณ์ ฤทธิกรณ์
462 ธนกฤต รัตพันธ์
463 ณัฐญาภรณ์ วิโรจน์ปัญญาภรณ์
464 กรชนก ปัญญาวงศ์
465 ชลธิชา หมู่สูงเนิน
466 วราภรณ์ อินก๋ง
467 พิมพ์ปวีณ์ แสงสมส่วน
468 Anchalee Lai
469 Adul Tanthuvanit
470 ปราณี โขยวั่นเซ่ง
471 ศิราณี ยมศรีเคน
472 ฝาตีเมาะ สาและ
473 สุวพร ธีระธานี
474 หทัยชนก ดาวสอน
475 ปัทนา ศรีนวล
476 นราภรณ์ แรงกล้า
477 ยุทธศักดิ์ ภูมิคอนสาร
478 พรรณชนก ตันติยาทร
479 ขู้ไรฝ๊ะร์ อิตัน
480 เรืองวิชญ เหลืออานันต์
481 ณัฐภัสสร แอนุ้ย
482 Chantana Tonkhum
483 เจษฎาวุฒิ กัววัฒนาพันธ์
484 สันติอาณา การะนาท
485 วีรยา ชินสว่างวัฒนกุล
486 สุธาทินี สามพร้าว
487 Naiyana Angsutharn
488 ราตรี วิศิษฏ์สุรวงศ์
489 นารีรัตน์ สมบูรณ์
490 สุธิดา นันทการณ์
491 นันทิชา คอนเนอร์
492 Sumaree Saelao
493 ณัฏฐ์นวียา อุระเพ็ญ
494 นางประภาศินี แสงขำ
495 นฤดี เมืองสุวรรณ
496 ภัสน์นัน แก้วนคร
497 รัตนา แก้ววิเชียรโชติ
498 พงศ์ภัทร ตันติชวลิต
499 ธัญญรัตน์ สุวรรณพรม
500 วิภากร ดารารัตน์


เงื่อนไขรับปฏิทินตั้งโต๊ะ :

1. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

4. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ -> คลิก

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close