ประกาศผลผู้โชคดี จากกิจกรรม “บลูชวนจับผิดภาพ” รับฟรี! บัตร Starbucks

บลูชวนจับผิดภาพ

GED good life ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 30 ท่าน ได้รับฟรี! บัตร Starbucks ท่านละ 1 ใบ มูลค่า 100 บาท จากกิจกรรม “บลูชวนจับผิดภาพ

รายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด 30 ท่าน รับฟรี! บัตร Starbucks

1 ปรางค์ทราย อุดด้วง
2 สุจิตรา จันทร์ลีลา
3 เจกิตาน์ สังข์ภาพันธ์
4 เบญจา พันธุเมฆ
5 วีณา มากบุญ
6 กฤษณา กัณหา
7 เอกวุฒิ สุดประเสริฐ
8 มณี ปิยสุขเกษม
9 กัลยา วงค์สูง
10 อรวรรณ ปัณณราช
11 ปรานอม สมสุข
12 ทองสี มหาทอง
13 วีนา จินดาเลิศ
14 สุธาทินี สามพร้าว
15 ชนกนันท์ บานเย็น
16 ธนิดา นารอด
17 ดาวรุ่ง สินย้าง
18 นพรัตน์ จำนงค์นุช
19 กัลยาณี จุลจิราภรณ์
20 ปรียารัตน์ เปี้ยปาละ
21 น้อย พลายแก้ว
22 ดารารัตน์ กล้าหาญ
23 สากีเราะ แมรอ
24 ผกามาส ชัยพร
25 ลลิดา เยาวรัตน์
26 สมัย ศรีมาฤทธิ์
27 ณฐพรรณ แสงภักดี
28 ณฐมน งามวงศ์ดี
29 สุกฤตา นนทะรุลน์
30 รัศมี มีใจดี

เงื่อนไขรับรางวัล

1. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

4. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ -> คลิก

เฉลยจับผิดภาพ

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close