ประกาศผลผู้โชคดีกิจกรรม “บลูชวนบอกรักแม่” รับฟรี! บัตรโลตัส

ประกาศผลผู้โชคดีกิจกรรม บลูชวนบอกรักแม่

GED good life ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 100 ท่าน ได้รับฟรี! บัตรโลตัสท่านละ 1 ใบ มูลค่า 100 บาท จากกิจกรรม “บลูชวนบอกรักแม่

รายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด 100 ท่าน รับฟรี! บัตรโลตัส

1 รัชนี วนิดา
2 ธนัจจา กิตติจารุขจร
3 เนรมิต ทองเอี่ยม
4 ปุณิกา บมขุนทด
5 นงนภัส ถาวรสุขศิริ
6 สินีนาฏ อมรเวชเศวตพร
7 ศักดิ์ชัย อินทร์ตา
8 พิมพ์ปภัสสร ศรีสุนทรไท
9 ลัดดา ไกรวศิน
10 รัชดา สายนุช
11 กาญจนา สารพิมพา
12 วรรณภรณ์ ชัยมงคล
13 อรุณรัตน์ ตันติวรเวศน์
14 ฐิติรัตน์ ผ่องมณี
15 สุนีย์ เลิศเพียรสกุล
16 Thitipong Vichitvaranont
17 กีรติกาย ธนาธงชัย
18 อนันต์พร จังกอบพัฒนา
19 น.ส.บุญสิตา ปาณะลักษณ์
20 พิมพ์​วรา​ เกื้อกูล​สถิตย์​
21 อาสาฬ พีระกันทา
22 ปูรณ์ภัสสร โชติทวีเมธาสิน
23 ธมนวรรณ คงเจริญ
24 สุธภัชชญา สุทธจิตโต
25 คมศร ภูมิภักดิ์
26 พงศ์พิสุทธิ์ คงเมือง
27 สมนึก โสตถิกิจกุล
28 ประภัสสร บัวภาเรือง
29 ดวงพร จันทราประเสริฐ
30 สุรศักดิ์ ตีระสุชัย
31 นางพัชราภรณ์ ศรีบุญเรือง
32 ณัฏชนันท์ อิ่มจิตร์
33 ฟุตเล้า แซ่ล่อ
34 ปรารถนา อยู่เจริญ
35 อัจฉราพร ชีวะสวัสดิ์
36 นิวัฒน์ บุญลักษณาวงศ์
37 สวยบ๊ะห์ ชาลา
38 ทองเเเท้ นิมะวัลย์
39 นารีนาท เห็มภูมิ
40 เมธี สมบูรณ์ชัย
41 แพรตะวัน เกื้อกูลปิติเลิศ
42 ศิริพร กลิ่นหวล
43 วิมลพรรณ นิยมจันทร์
44 จักรกฤษ์ โคตรมณี
45 วาทิตย์ แซ่ลี้
46 เพลินพิศ ตั้งสังวรธรรมะ
47 ณิชนัธ ฉัตรชนะชัย
48 อภิวัฒน์​ แก้วผล
49 หรรษกร สุ่มเกตุ
50 มุกดา พุทโสภา

51 สุภัทร อรุณเจริญ
52 กัลยา รุ่งโรจนารักษ์
53 เบญจมาศ ชำนาญ
54 อลิษา โกละกะ
55 เนตรชนก จอมใจ
56 อังศุมา นามประดิษฐ์
57 สุพัตรา รักษาสงฆ์
58 ธีรยุทธ วัฒนะชัยกุล
59 ลัดดา ขาวบาง
60 ทวาราวดี มณีอินทร์
61 ฤทัยชนก อ่อนน้อม
62 นที จดา
63 อนุสิทธิ์ พรบนรัตน์
64 สุธาริณี กลีบเมฆ
65 ลัดดาวรรณ ศรีเมือง
66 สุพัตรา แซ่โค้ว
67 จามจุรี สมรฤทธิ์
68 ชลดา ขันตีชา
69 รัชฎา กันคำแหง
70 ธัญกมล ธนัทธนินยา
71 พาสนา วโรตม์สุขเกษม
72 อารีวรรณ ยิ่งยง
73 สุกัญญา ยาวะโนภาส
74 วรรณกร ช่วยโพธิ์กลาง
75 ดารารัตน์ กันตังกุล
76 อำนาจ ศรีนวล
77 สุทิสา คำแหง
78 ประภัสสร ทนอุบล
79 ฐิติรัตน์ เดือนโชติ
80 ดวงพร ปูชิตภากรณ์
81 สุนารี แซ่อึ๊ง
82 รัชนู อ่ำอิ่ม
83 พรสวรรค์ บุญลักษณาวงศ์
84 อรุณี แซ่ล้อ
85 อัยริน เจะมะ
86 กาญจนา เริงสมุทร
87 โชติกา โพธิ์ศรี
88 นุชนารถ กิติน่าน
89 โสภิดา ข่มอาวุธ
90 กัลยา วิบูลวัชริยกุล
91 พิภัสสร เปรมกมล
92 เบญจรัตน์ อาลัยดี
93 สุกิจ จิตกุศล
94 กรกฎ จรรยานนท์
95 จันทร์จิรา จิ้วผกานนท์
96 รัตนา ช่วยรัตน์
97 เกรียงไกร​ ฮ่องเฮงเส็ง
98 เมธิณี ปันแก้ว
99 ชเนตตี ทองเอี่ยม
100 ปราณี ศศิวรรณ

เงื่อนไขรับรางวัล

1. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

4. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ -> คลิก

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close