การดูแล “สุขภาพแบบองค์รวม” สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง

สุขภาพแบบองค์รวม

เรื่องของสุขภาพนั้น ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดของทุก ๆ คนก็ว่าได้ ดังจะเห็นได้จากเรามักจะอวยพรกัน ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ว่า “ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ” แต่ลําพัง คําอวยพรเพียงอย่างเดียว คงจะยากที่จะทําให้เป็นจริงได้ หากเราไม่เข้าใจเรื่องของการดูแล “สุขภาพแบบองค์รวม” และลงมือทําด้วยตนเอง ดังคํากล่าวที่ว่า “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ ต้องสร้างเอง”

คำว่า “สุขภาพ “ตาม พ.รบ.สุขภาพแห่งชาติ หมายถึง “ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล”

การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มีอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน ไม่ใช่เพียงสุขภาพกาย หรือจิตใจที่เรารู้จักกันดีเท่านั้น เพราะ หากขาดด้านสําคัญที่เหลืออีก 2 ด้าน มนุษย์ทุกคนคงจะไม่มีความสุขเป็นแน่แท้

สุขภาพแบบองค์รวม ทั้ง 4 ด้าน มีอะไรบ้างนะ?

1. สุขภาพทางกาย
คือ การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทางกาย เช่น ไม่มีไข้ ปวดหัว ตัวร้อน ไม่มีโรคยอดนิยมต่าง ๆ ใน ได้แก่ โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

สุขภาพแบบองค์รวม

2. สุขภาพทางจิต
คือ การไม่มีโรคภัยทางจิตใจ เช่น ไม่มีภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล โรคจิตเภท (ที่บางคนเรียกว่า เป็นคนบ้า) เป็นต้น

3. สุขภาพทางปัญญา
คือ ความรู้เท่าทัน แยกแยะได้ในเหตุผลแห่งความดี ความชั่ว ซึ่งนําไปสู่ความมีจิตอันดีงาม การฝึกให้มีสุขภาพทางปัญญานั้น วิธีง่าย ๆ ทางหนึ่งก็คือ การฝึกปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาที่เรานับถือนั่นเอง

สุขภาพแบบองค์รวม

4. สุขภาพทางสังคม
มีคนกล่าวว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ย่อมไม่อาจอยู่ตามลําพังได้” เริ่มจากหน่วยเล็กสุด คือ ต้องมี ครอบครัวที่ดี รักใคร่เอาใจใส่ดูแลกัน อยู่อาศัยในชุมชน หมู่บ้านที่ดี มีอัธยาศัยที่ดี เกื้อกูลกัน จนถึงปฏิบัติตัวเป็น พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลโลก (พลเมืองของโลก) ที่ดีด้วย

สุขภาพแบบองค์รวม

การเสริมสร้างสุขภาพของบุคคลควบคู่กับการเสริมสร้างสุขภาพของสังคม คือหัวใจของการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม และภาวะสุขภาพทั้ง 4 ด้านนี้จะต้องเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ไม่ขาดด้านใดด้านหนึ่งไป

Ged Good Life จึงอยากให้ทุกคนใส่ใจสุขภาพทั้ง 4 ด้านอย่างครบถ้วน เพื่อสุขภาพที่ดีตลอดไป


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ไข้หวัด อาการไอ ปวดท้อง ภูมิแพ้  ได้ฟรี! ตลอด 24 ชั่วโมง ถามเลย ที่นี่

ติดตาม GedGoodLife ช่องทางอื่น ๆ ได้ที่…

Facebook : GEDGoodLife
Nutroplex : nutroplexclub
Twitter      : @gedgoodlife
Line          : @gedgoodlife
Youtube   : GEDGoodLife ชีวิตดีดี
TikTok      : @gedgoodlife

บทความที่เกี่ยวข้อง

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close