ประกาศผลผู้โชคดี! กิจกรรม “มีวันดีดีกับบลู”

มีวันดีดีกับบลู

GED good life ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรม “มีวันดีดีกับบลู” ได้รับฟรี!

  1. รางวัลรูปถ่ายโพลารอยด์ พร้อมลายเซ็นบลู + สิทธิ์ที่นั่งพิเศษ มีทกับบลู อย่างใกล้ชิด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ที่ Centerpoint Siam Square จำนวน 10 รางวัล
  2. รางวัลร่มดีคอลเจน ลิมิเต็ด อิดิชั่น จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 250 บาท
  3. รางวัลLotus’s Gift Card จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 100 บาท

รายชื่อผู้โชคดี 10 ท่าน รับรางวัล รูปถ่ายโพลารอยด์ พร้อมลายเซ็นบลู + สิทธิ์ที่นั่งพิเศษ มีทกับบลู 

1 นางสาววิภารัตน์ เหล็งสา
2 วรัชญา ศรีทองกูร
3 วราภรณ์ โชตินันทชาติ
4 รัชนีกร ไวพ่อค้า
5 ภรัณยา ชมชื่น
6 Karnphicha Nanon
7 ปรียานุช ธาดาธีรพัฒน์
8 ชญาพร ไชยพลวัต
9 ณิชชิศา เมืองสถิตกุล
10 Sirawit Inchaiya

ผู้โชคดี 10 ท่าน ที่ได้รับรางวัล รูปถ่ายโพลารอยด์ พร้อมลายเซ็นบลู + สิทธิ์ที่นั่งพิเศษ มีทกับบลู จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายในวันศุกร์ 23 มิ.ย. 2566 เพื่อแจ้งข้อมูลสถานที่ และข้อมูลอื่น ๆ ในการรับรางวัล

รายชื่อผู้โชคดี 10 ท่าน รับรางวัล ร่มดีคอลเจน ลิมิเต็ด อิดิชั่น

1 วรัญญา จิตสนธิ
2 Parichat Chuapa
3 นางสาวพัศภร ปั้นศิริ
4 ติญาดา ชานุชิต
5 ศรินภรณ์ เเสงเทียน
6 กัญญนัช ปฐมชัยชนะ
7 สุภาพร กลวิทย์
8 ภัทร์ณวีร์กร แป้นทอง
9 สวัสดิ์ ขาวบาง
10 ดัยยาน เจะมะ

รายชื่อผู้โชคดี 100 ท่าน รับรางวัล Lotus’s Gift Card

1 นันทพร วงษานนท์
2 JIRUTTHAGARN SURIKHUN
3 วิชญาพร มหาขันธ์
4 ปกป้อง เอื้อกูล
5 ศิริพร ทับทอง
6 นางสาวอัจจิมา นาคดี
7 นาตยา หมู่สุขศรี
8 วันเฉลิม บุญเยี่ยม
9 ปิ่นสุดา ฉัตรพรรุ่งเรือง
10 น้อย พลายแก้ว
11 เสาวณีย์ ปรีดาศักดิ์
12 จันทร์เพ็ญ บุญแก้วขาว
13 วรารัตน์ สุขวิวัฒน์
14 นางสาวเกียรติสุดา สวัสดิ์วรวงศ์
15 จุฬญาณี แก้วบัวรมย์
16 วันชนก บุญรัตตานนท์
17 ซูรีนา เซ็งสะ
18 กาญจนา สารพิมพา
19 อัฟฟาน ดารี
20 ระวีพรรญ์ เทศขำ
21 หยก วสุพล
22 ปัฐพงศ์ สารีนาค
23 พศวัต สุทธิศรี
24 น.ส.กานติมา ทองพุ่ม
25 ฐิติพงศ์ แสวงดี
26 วัชราภรณ์ ใจกระเสน
27 ยุภา เกตุคำ
28 ศิริกุล จิตต์แก้ว
29 ขจีรัตน เต่าจันทร์
30 ศิรดา น้อยอามาตย์
31 ชลิดา คงบุญญา
32 ยุพา ทิพกระโทก
33 รุ้งดาว แสนทอน
34 ละอองดาว สีสุพันธ์
35 ชำนาญ นุชนงค์
36 เบญจวรรณ สุภาภักดี
37 อุษณีย์ สื่อมโนธรรม
38 มาริน ทองเจือ
39 Nussalun Itsalam
40 กุนธี อุดมกาญจนชัย
41 ภัททิยา อึ้งเทียน
42 อรณัช​ชา​ โรมศรี
43 ชนันท์ยา กลบกลิ่น
44 มาธวี วิไลสกุลยง
45 นายอนุชา บ่อเกิด
46 ภัทราภรณ์ ผมประทุม
47 ธนากร พุ่มน้อย
48 สายใจ กิติวัฒนวิลัยกุล
49 สุกัญญา ทองทับ
50 กัลยา รุ่งโรจนารักษ์
51 สุขสันต์ จึงสุขสันต์
52 นิวาริน ปานรุ่ง
53 เรวดี ขุนไกร
54 จุรีรัตน์ ลีวัฒนาพงษ์
55 ยุทธกร แซ่ฮ่อ
56 สุดใจ จันทโกสิน
57 สมคิด สุพรรณวิภากร
58 จำปี คงเรือง
59 สุธภัชชญา สุทธจิตโต
60 ศลิษา โรจน์วัฒนชัย
61 กฤตภาส กิจเกต
62 เฉลิมชัย อินภิรุษ
63 พัฒนา ถ้วยทอง
64 อ่อน สายจีน
65 สุดาวัญ ปักโคทะกัง
66 สุกานต์พิฐชา เจริญสุข
67 พิชามญชุ ทศพร
68 ประการ เดิงขุนทด
69 ณัจฉลดา ขันคำนันต๊ะ
70 เตชิ ปริญญ์ติณณ์ (คัตเตอร์)
71 ทองพูน จิตรงาม
72 ราเมศ เดือนโชติ
73 ชิดพัตน์คุณ อนันตทัตน์
74 จงรัก หนูมาก
75 วรมน. ลิลิตวรางกูร
76 พัชรี นิ่มอนงค์
77 สมนึก โสตถิกิจกุล
78 มัณฑนา อภิรมย์สรรค์
79 วันวิสา บรรลือสิน
80 สายทิพย์ สุขวิทย์
81 อลิษา โกละกะ
82 หรรษกร สุ่มเกตุ
83 กาญจนา เริงสมุทร์
84 กรกช แก้วไพฑูรย์
85 วีร์ธิมา วงศ์โสภณวัฒนา
86 ณัฐมน ทวีโชติ
87 นางรัชนีวรรณ แสงอำไพ
88 พรพรรณ สุขวัฒน์
89 ปรางค์ทราย อุดด้วง
90 รัชกฤต ไตรศุภโชค
91 อนัญญา ชุติพันกร
92 เกรียงไกร​ ฮ่อง​เฮง​เส็ง​
93 เพชรลดา มรกตศรีวรรณ
94 พิสิทธิ์ แสงคล้ายเจริญ
95 ลั่นทม โพธิ์ศรี
96 โกลัญญา หนูเผือก
97 กิตติยา จันดี
98 อัณชยารัศมิ์ ศรีสุนทรไท
99 สมพงษ์ แก้วสุวรรณ์
100 กัลยาณี ทศพร

เงื่อนไขรับรางวัล

1. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ร่มดีคอลเจน ลิมิเต็ด อิดิชั่น และ Lotus’s Gift Card ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

4. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ -> คลิก

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close