มาวัดระดับความสุขด้วย “แบบประเมินความสุข” 15 คำถาม

แบบประเมินความสุข

ความสุข คือ สภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการดำเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ความสุขของแต่ละคน ก็มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป และมีระดับความสุขที่ต่างกัน

decolgen ดีคอลเจน

เคล็ดลับการสร้างความสุข

สุขภาพจิตที่ดี คือ การมีชีวิตที่เป็นสุข มีอารมณ์มั่นคง พอใจกับสภาพของตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงได้ดี อยู่ร่วมกับคนรอบข้างได้อย่างมีความสุข หรือหากมีปัญหาจนทำให้เกิดความเครียด หรือความวิตกกังวล ก็สามารถหาทางออกที่ทำให้ผ่านเรื่องทุกข์ใจไปได้

 1. ควบคุมอารมณ์ให้เป็น ไม่โกรธ ไม่หงุดหงิดง่าย
 2. ฝึกให้มีอารมณ์ขัน ช่วยให้จิตใจเบิกบาน
 3. มองโลกในแง่ดี ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
 4. รับฟังเหตุผล และความคิดเห็นของผู้อื่น
 5. ผ่อนคลายความเครียดลง
 6. ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น
 7. ค้นหาจุดเด่น และ ยอมรับข้อบกพร่อง ของตนเอง
 8. ยอมรับผิดเมื่อทำผิด
 9. ปฎิบัติธรรม นั่งสมาธิ รู้จักปล่อยวาง

แบบประเมินความสุข

แบบประเมินความสุข

แบบประเมินความสุข เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยวัดระดับความสุขของท่าน ว่ามีความสุขอยู่ในระดับใด มาเริ่มทำกันเลย!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

บทความที่เกี่ยวข้อง

Subscription

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close