3 บทสวดมนต์ รับปีใหม่ เสริมมงคลชีวิต

บทสวดมนต์

การสวดมนต์ ทำให้รู้สึกถึงความสงบ ใจสะอาด ไม่วุ่นวาย และไม่ว่าจะบทสวดไหน ถ้าตั้งใจทำ วางกำลังใจเป็น ก็ทำให้ชีวิตดีดีได้อย่างแน่นอน! ส่วนวันนี้ Ged Good Life มี 3 บทสวดมนต์ รับปีใหม่มาฝากแล้ว สามารถนำไปสวดภาวนาเสริมมงคลชีวิตได้ตลอดทั้งปีเลย

decolgen ดีคอลเจน

*ตั้ง นะโม 3 จบ ระลึกถึงพระรัตนตรัยก่อนสวดทุกครั้ง แต่ถ้าต้องการสวดภาวนามากกว่า 1 บท ก็ไม่ต้องตั้งนะโมซ้ำรอบ 2 สามารถสวด หรือภาวนาคาถาอื่น ๆ ต่อได้เลย

1. บทสวดพระคาถาเงินล้าน – คาถาพารวย มั่งมีเงินทอง

ในยุคที่สภาพเศรษฐกิจถดถอย งานหายาก การเงินขาดความคล่องตัว คงไม่มีคาถาไหนจะเหมาะไปกว่า พระคาถาเงินล้าน อีกแล้ว! โดยคาถาเงินล้านนี้ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) แห่งวัดท่าซุง จ. อุทัยธานี เป็นผู้แนะนำให้ลูกศิษย์ ญาติโยม นำไปสวดภาวนากันให้คล่องตัว เพื่อสร้างลาภ สร้างผลให้มีเงินมีทองไหลมาเทมา

*ควรสวดอย่างน้อยวันละ 9 จบเป็นประจำทุกวัน ถ้าหากกำลังใจดี ก็เพิ่มเป็น 30 หรือ 108 จบ ต่อวัน

บทสวดพระคาถาเงินล้าน

ก่อนสวด หรือภาวนา พระคาถาเงินล้าน ให้ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเสียก่อน และไม่ควรสวดเพื่อหวังแต่ความร่ำรวยจะไม่เกิดผล แต่ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง รักษาศีลให้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะศีลข้อที่ 2 คือ ไม่ลักขโมยของใคร คาถาจึงจะเกิดผล

สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ


2. คาถามหาจักรพรรดิ – ปรับเรื่องร้ายกลายเป็นดี

คาถาพระจักรพรรดิ เป็นที่รู้จักจาก หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก จ.อยุธยา เป็นคาถาที่รวมพุทธคุณครอบจักรวาลที่มีพลานุภาพมาก ช่วยปรับจากร้ายให้กลับกลายมาเป็นดี หรือจากเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็จะยิ่งทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ก่อนสวดภาวนาให้ตั้งจิตอธิษฐานถึง หลวงปู่ดู่ และขอพรจากท่าน สวดภาวนาเป็นประจำทุกวัน สิ่งดี ๆ ก็จะเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอน

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ

มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา

อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง

อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย

อะหังวันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการ

อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐามิ พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ

หลังจากนั้นก็ให้เชิญพระเข้าตัว แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณด้วย บทสวดว่า

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพลัง

อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (ว่า 5 จบ)

แล้วกล่าวว่า พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ


3. บทสวดโพชฌงคปริตร – ขจัดโรคร้าย สุขภาพดีรับปีใหม่

บทสวดนี้เป็นบทสวดสำคัญที่พระสงฆ์นิยมนำมาสวดในงานทำบุญคล้ายวันเกิด หรือสวดเพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย ให้มีพลังจิตในการสร้างสติขึ้น ซึ่งบทนี้จะเกิดอานุภาพมากหากประกอบกับการบำเพ็ญจิตเจริญภาวนาควบคู่ไปด้วย

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
วิริยัมปีติปัสสัทธิ- โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา
มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง
สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ


การสวดมนต์ช่วยบำบัดโรคได้

ดร .นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบุว่า หากฟังเสียงสวดมนต์อย่างเดียวจะได้เพียงแค่ผ่อนคลาย เพราะเป็นการรับสัญญาณผ่านทางหู แต่หากเราเปล่งเสียงสวดมนต์ด้วย เท่ากับเป็นการสวดมนต์บำบัด ซึ่งเป็นหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วย เมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้า ๆ อย่างสม่ำเสมอประมาณ 15 นาที ก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยา

อย่างไรก็ดี ไม่ควรสวดมนต์หลังกินอาหารทันที แต่ควรทิ้งช่วงให้ร่างกายเริ่มผ่อนคลายก่อน เช่น ช่วงเวลาก่อนเข้านอน หาสถานที่ที่เงียบสงบ สวดบทสั้น ๆ 3-4 พยางค์ ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีขึ้นไป จะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนิน ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทมีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับ ช่วยการเรียนรู้ ลดความเครียด ลดอาการซึมเศร้า ลดระดับน้ำตาลในเลือด และเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่น ๆ เช่น เมลาโทนิน ซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะ เพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาท เซลล์ร่างกาย ให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทาน ทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วย


อ้างอิง 1. thairath 2. Dekwat Channel  3. watpamahachai

ติดตาม GedGoodLife ช่องทางอื่น ๆ ได้ที่…

Facebook : GEDGoodLife
Nutroplex : nutroplexclub
Twitter      : @gedgoodlife
Line          : @gedgoodlife
Youtube   : GEDGoodLife ชีวิตดีดี
TikTok      : @gedgoodlife

บทความที่เกี่ยวข้อง

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close