Nutroplex Reward ยิ่งสะสมมาก ยิ่งได้มาก!!

Nutroplex Reward

Nutroplex Reward มีค่าทุกกล่อง แลกเร็ว ได้ไว ไม่ต้องรอ พร้อมสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหม่ ใหญ่กว่าเดิม

ทุกการซื้อผลิตภัณฑ์ NUTROPLEX OLIGO PLUS ทุกกล่อง สามารถสะสมเพื่อแลกรับของรางวัลตามใจคุณ พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ อีกมากมาย !!!!

รายละเอียด และกติกาการแลกของรางวัล (แลกได้ทั้งปี ไม่มีหมดอายุ)

– 5 กล่อง สามารถแลกรับ บัตร Swensen หรือ S &P 100 บาท
– 10 กล่อง สามารถแลกรับ ชุด Play- Doh เสริมพัฒนาการเด็ก หรือ บัตรหนังเมเจอร์ 2 ใบ
– 15 กล่อง สามารถแลกรับ Lotus Gift Voucher 500 บาท
– 20 กล่อง สามารถแลกรับ บัตรเติมนำมัน PTT Voucher 1,000 บาท

ทุกกล่องรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่เพิ่มอีก 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ( ตั้งแต่ 1 ก.พ. – 30 มิ.ย. 2562 )

รางวัลที่ 1 : ลุ้นรับโทรศัพท์มือถือ SAMSUNG Galaxy S10 มูลค่า 35,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 : ลุ้นรับ Bar B Q Plaza Voucher มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล

(โดยสุ่มจับรางวัลใหญ่และประกาศผลในวันที่ 10 ก.ค. 2562)

ครั้งที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 พ.ย. 2562 )

รางวัลที่ 1 : ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – ญี่ปุ่น จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 45,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 : ลุ้นรับชุด Lego Classic มูลค่า 800 บาท จำนวน 10 รางวัล

(โดยสุ่มจับรางวัลใหญ่และประกาศผลในวันที่ 10 ธ.ค. 2562)
*คณะกรรมการสุ่มจับรางวัลใหญ่ โดยสุ่มจากกล่องที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้ามาแลกของรางวัลตามรอบวัน ของวันที่ที่กำหนดเท่านั้น

สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกดไลค์ แฟนเพจ Facebook NutroplexClub : www.facebook.com/nutroplexclub/ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับของรางวัล และไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมต่างๆ คุณอาจเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ เพิ่มอีก

2. เมื่อสะสมกล่อง Nutroplex ครบ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด สามารถแลกรับของรางวัล ได้ตามช่วงเวลาในกติกา และเป็นไปตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม และการแลกรับของรางวัล ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

3. ภายหลังที่ผู้ร่วมกิจกรรมทำรายการแลกของรางวัล จะไม่สามารถทำการยกเลิกรายการได้และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนกล่องที่ใช้ในการแลกของรางวัลทุกกรณี

4. กล่องสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

5. หากบริษัทฯ พบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับแลกของรางวัลในทุกกรณี

6. บริษัทฯ สามารถทำการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยการจัดหาของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากับของรางวัลนั้นๆ ทดแทนให้กับสมาชิก ในกรณีที่ของรางวัลชำรุด มีข้อบกพร่อง หรือของรางวัลรายการนั้นเลิกทำการผลิตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งหรือการสูญหายเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร จ่าหน้าที่อยู่ผิด ไม่ชัดเจน หรือของรางวัลต่างๆ อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่าย

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขการรับรางวัล และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม รวมถึงยกเลิกสะสมกล่องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ทุกกรณี

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม และการแลกรับของรางวัล

1. เขียนชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง พร้อมพับกล่อง Nutroplex ส่งมาตามที่อยู่ใหม่ ที่ อาคารมิตติ้งมอลล์ ชั้น2 ห้อง 626 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
(โดยระบุของรางวัลที่ต้องการแลกไว้ด้านหลังซองไปรษณีย์ เช่น แลกรับ …………….)

2. สามารถใช้กล่อง Nutroplex ขนาดใดก็ได้ ในการแลกรับของรางวัล โดยส่งกล่องมาให้ครบตามจำนวน ดังเงื่อนไขในรายการแลกรับของรางวัลที่กล่าวไว้ข้างต้น

3. กล่อง Nutroplex ต้องอยู่ในสภาพปกติ ไม่ฉีกขาด ไม่เปียกน้ำ หากทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรว่า กล่องที่ส่งมาอยู่ในสภาพผิดปกติ เช่น ฉีกขาด หรือตัวหนังสือจางมากกว่า 50 % จะถือว่าไม่สามารถแลกรับของรางวัลได้

4. กรณีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ทุกประเภท ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องนําแสดงบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล ในวันและเวลาทําการ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทําการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และมอบรางวัลกับผู้โชคดีท่านอื่นต่อไปทันที

5. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องส่งกล่อง Nutroplex ภายในช่วงเวลาที่กำหนด หากส่งหลังสิ้นสุดกิจกรรมจะถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม โดยทางบริษัทจะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

6. ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเก็บกล่องไว้ทุกกรณี ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องส่งกล่องที่สะสมมาให้ครบตามจำนวนรายการแลกรับของรางวัล หากส่งกล่องมาเกิน จะไม่มีการเก็บสะสมเป็นครั้งต่อไป

7. กรณีต้องการแลกรับของรางวัลมากกว่า 1 ชิ้น ในครั้งเดียว จะต้องส่งกล่อง Nutroplex มาให้ครบในครั้งเดียว และระบุหลังซองไปรษณีย์ว่าต้องการแลกของรางวัลชิ้นไหนบ้าง หากส่งกล่องไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการแลก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของรางวัลส่งให้ โดยเลือกจากของที่ท่านระบุมา

8. ของรางวัลจะถูกจัดส่งภายใน 30 วันทำการ หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับกล่อง Nutroplex โดยนับจากวันที่ได้รับจากไปรษณีย์

9. ผุ้ที่ได้รับรางวัลใหญ่ที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเป็นผู้เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาเท่านั้น

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไข กติกา สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close