ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 100 ท่าน ได้รับฟรี! ประกันโควิด-19

ประกันโควิด-19

GedGoodLife ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 100 ท่าน ได้รับฟรี! ประกันโควิด-19 จากแคมเปญ “GedGoodLife อยากให้คนไทยมีชีวิตดีดี” เราต้องรอดไปด้วยกัน!

รายชื่อผู้โชคดี 100 ท่าน

1 รดา เจริญรัตน์
2 วิศรุดา กิตติธนศรี
3 เรณู ปราบประจิตร
4 อรรัตน์ แซ่เฮ้ง
5 อมรา ฤกษ์พูลทวีพร
6 ธนัดดา สุวรรณโปดก
7 บุศรา นามวงษ์
8 กนกพจน์ ภาคีสวัสดิ์
9 ชลกนก วิวัฒนรัตนบุตร
10 บุษกร ธนวงศ์จินดา
11 กานต์สินี สุคันโธวงศ์
12 อาภัสรี ปูชิตภากรณ์
13 ปนิตา เพิ่มภูวนันท์
14 เนตรชนก จอมใจ
15 นายบุญนำ เลาหสถิตย์
16 ณัฐธยาน์ คงอุ่น
17 ชัชรีย์ นุ่มมาก
18 ชนิษฐา ศรีปุตตะรักษ์
19 ปัทมา อรุณวิริยะกิจ
20 น.ส.อรษา สายลุน
21 ขยาวภาษณ์ โคตรชนะ
22 ปัณฑิตา พรมณะ
23 โสภา บุญฤทธิ์
24 ซูใบด๊ะ เซ็งมิง
25 นางชนันรัตน์ บุญธรรม
26 ภิญญาพัชญ์ อภิรมย์วัฒนากุล
27 อัญชีรา รัตนชาย
28 ป่อมเพ็ชร เดชช่วย
29 นริสา สรรเสริญ
30 นางสาหร่าย บุญใจ
31 สมลักษณ์ สินชวาลวัฒน์
32 วาสนา แสงสกุล
33 ด.ญ.ศุภกานต์ รัตนภายน
34 สุวพร หอมโหน
35 กรกช แก้วไพฑูรย์
36 สุรณา พิศิษฐ์จริง
37 อารยา ด่านณรงค์
38 ณิชกานต์ คงมี
39 มาลี ยุทธเจริญ
40 วาสนา วัสสละ
41 กษิรา ปราสาทแสนสวย
42 อาทิตยา ธนาพฤกษารัตน์
43 กรรณิกา ประสาททอง
44 จรรยา ใจกระจ่าง
45 นางงามตา อรรคสูรย์
46 ชินากรณ์ การะพันธุ์นิต
47 เจริญ นิลสุขุม
48 สิริพร ศรีชาวนา
49 วรญา จันทร์ผอง
50 กมลวรรณ คำบางเครือ

51 ม้วน สิงห์สิทธิ์
52 ธนายุต เรืองเชื้อเหมือน
53 บรรจง ผดุงรัตน์
54 วัชระ สุขหอม
55 ศรีเพ็ญ ใจน้อย
56 นพรัตน์ ธรรมจิตร
57 สุกานดา สิริยามัน
58 เมธาวี แสงศรัทธา
59 พีระศักดิ์ แสงอรุณ
60 วรัญญา บัวศรี
61 สุวิมล กิจสวัสดิ์
62 ศักดิ์ศรี ธานี
63 ภัทรชนน บัวอ่อน
64 หทัยกานต์ พันโคตร
65 ณัฏฐ์ธนภัค จันทร์เสม
66 อริสา จุ้ยเจริญ
67 นรากร ชนะสงคราม
68 จุฑามาศ อุดมโชคพิพัฒน์
69 จุฬาลักษณ์ จั่นแย้ม
70 เหมือนขวัญ ทองนพรัตน์
71 พัชรี หงษ์ทอง
72 นส.แวซัยนับ ดอฆอ
73 เบญจวรรณ วาจาจิตร
74 พัสชณัญช์ ทยานุสร
75 Thana Puangsri
76 ศิริรัตน์ แซ่ก้าว
77 Kittiphong Satang
78 Hasan San Maehodam
79 ภัทรกมลณ์ พรมนาทม
80 ฉันทนา ดาเด๊ะ
81 ธารีรัตน์ จันทร์โอกุล
82 Tanatbhorn Suntrarachun
83 วรินทร อาศัย
84 เสาวลักษณ์ เจริญศักดิ์
85 อำนาจ เหมือนเงิน
86 จิตติยา ไชยา
87 ธนสรณ์ นิกรเทศ
88 พงษ์ลดา สงแก้ว
89 อัญชีรา รัตนชาย
90 สุชาดา แซ่ลิ่ม
91 ศศินันท์ เพ็งประเสริฐ
92 ภัทรานิษฐ์ พุทธวังฆราช
93 เกศรินทร์ สินคง
94 ศศิมา โพธิ์เงิน
95 Khotthana Thanakhachanewong
96 ชลธิชา​ จิตต​สวัสดิ์​ไทย
97 ฮาซานะห์ สาและ
98 กัลยาภัสร์ สุนทรเรืองยศ
99 ส่องแสง จงพินิจใจ
100 นางสาวชนิสรา กรรณิกา

สำหรับผู้โชคดี 100 ท่าน ยืนยันรับสิทธิ์ประกันภัย โควิด-19 ได้ — > ที่นี่


เงื่อนไขทั่วไป :

1. ผู้โชคดีจะได้รับ กรมธรรม์ประกันภัยประกันโควิด-19 มูลค่ากรมธรรม์ละ 150 บาท จำนวน 100 กรมธรรม์ ของทิพยประกันภัย

2. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับกรมธรรม์ประกันโควิด-19 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.>> ผ่านทาง Website : https://www.gedgoodlife.com/

3. กรมธรรม์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

5. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดการเอกสารกรมธรรม์ให้ผู้โชคดี ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับกรมธรรม์

6.หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ขอสงวนสิทธิ์มอบกรมธรรม์ ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

13. หลังจากประกาศผลผู้โชคดี จะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น ในกรณีไม่ได้รับการยืนยันจะถูกสละสิทธิ์ทันที

14. ผู้โชคดี ยืนยันตัวตนการรับสิทธิ์จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และ เตรียมชื่อผู้รับผลประโยชน์จำนวน 1 ท่าน

เงื่อนไขการรับการประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อ Covid-19

1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย

2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด

3. *การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา

4. ผู้เอาประกันภัยภาคสมัครใจ 1 คน ต่อ ทุนประกันภัยดังนี้

  • การเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 100,000 บาท
  • การรักษาพยาบาลต่อปี 10,000 บาท
  • ไม่คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆเพื่อพบแพทย์หลังการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าต่อครั้ง

5. ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ภายในระยะเวลา 14 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

6. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

7. ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไข กติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close