ประกาศรายชื่อผู้โชคดี! รับฟรีหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด-19

รับฟรีหน้ากากอนามัย

GedGoodLife ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 200 ท่านแรก ได้รับฟรี!! หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical masks) ป้องกันโรคร้าย โควิด-19 การ์ดอย่าตก ใส่กากอนามัยกันด้วยนะ!

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 200 ท่าน รับฟรีหน้ากากอนามัย

1 ฐิตินันท์ กิจแสวง
2 กมลรส ภัทรพงศ์กิจ
3 นางปรารถนา วงศ์ธร
4 วิมลศรี สุวรรณทัต
5 สดับพิณ กฤดานรากรณ์
6 สำเภา โตมิเฉลิม
7 สิริกัลยา พระคุณวิเศษ
8 นนลณีย์ ศตศรีภิรมย์
9 ธันยพร หิรัญสาลี
10 มาลี พระคุณวิเศษ
11 ธีระวัฒน์ เก้าเอี้ยน
12 บุษกร ธนวงศ์จินดา
13 Surana Pisitjing
14 ภัทรเดช ทรงสิริวรกุล
15 นุชพร พิศิษฐ์จริง
16 ป้อมเพ็ชร เดชช่วย
17 แพรตะวัน เกื้อกูลปิติเลิศ
18 เนตรชนก จอมใจ
19 โศภิต เกศมุกดานนท์
20 ธนัดดา สุวรรณโปดก
21 จันทิมา ธนวงศ์จินดา
22 Supranee Pitthayapitug
23 ไพนิล มณีมงคลชัย
24 ปฐมพงษ์ ภาคาโชติ
25 สุชาดา พิทธยาพิทักษ์
26 ชลิดา ชิรานนท์
27 อัจฉรา ชนะกุล
28 วิยะดา บุญประเสริฐ
29 สุพัตรา สมไชย
30 กรกช แก้วไพฑูรย์
31 สุพิชชา บุญหนุน
32 เบญจพร หวังเจริญสุข
33 จินตนา กลันตรานนท์
34 ธัญมน แก้วจันทร์
35 ประทานพร แก้วไพฑูรย์
36 ศรายุทธ แน่ประโคน
37 ณิชกมล ศิริประภา
38 นิภาพร วันภักดี
39 Apiromruedee Nuhuang
40 สุทธิดา วัลลภาพันธุ์
41 ศลิษา จำพานิชย์
42 นางชนันรัตน์ บุญธรรม
43 สาธิณี ดอกยี่สุ่น
44 น.ส.เฉลิมใจ ฐิติรัตน์รัศมี
45 ฉัตรชัย ตรีทิพนิภากรกุล
46 กชพร อนุวงษ์แหง
47 บุษบรรณ์ รั้วไชย
48 จุตติมา ภิญโญภาณุสกุล
49 นส.บุศรา ยินเยื้อน
50 วันเพ็ญ พูลศิรื
51 นงลักษณ๋ วงษ์สี
52 อัญชลี เกียรติจินดาวงศ์
53 ภูดิส ทองเพ็ง
54 ศรัญญา สุภานุรัตน์
55 ณัฐพล สงคราม
56 พรพรรณ สุขวัฒน์
57 วัชรเมศอ์ ลิ้มจรัสสกูล
58 วิสุทธิ์ ชาติสุข
59 ลักขณา มณีวงศ์
60 ธนา ปักสีวิเศษ
61 สิริรัตน์ ชลิตตานนท์
62 รุ่งนภา โรจนนาวิน
63 วิศรุดา กิตติธนศรี
64 อรรัตน์ แซ่เฮ้ง
65 จีรภิญญา ทองอื้อ
66 ปรุงสุคนธ์ แสงคลัง
67 มณีวรรณ์ รัตนแสงจันทรา
68 ปัทมาวรรณ พรมแพง
69 นางสาวสิรีรัตน์ ชูชัยพฤฒิพงศ์
70 พัชชา เฉลิมฤทธิ์
71 ภัทรสุดา สุขโฉม
72 มณฑา จันทร์เพริศพราย
73 โสภา บุญฤทธิ์
74 ธันยภัทร์ คงพิกุล
75 ชินากรณ์ การะพันธุ์นิต
76 เบญญาภา มงคลวาที
77 นันทภัค จันทร์เพริศพราย
78 นายอับดุลมูฮัยมิน แลแร
79 ไอรดา อินทร์จันทร์
80 พนม ทองพรรณสิงห์
81 มุฮัมมัด ยูน
82 มณิวรา สมประสงค์
83 ชนกนันท์ สิงห์พิมพ์(ชมพู่)
84 ทัศนีย์ ภุมมาลา
85 นูรอิลฮัม ดามูหิ
86 พันธุ์ทิพา สกุลรัตน์
87 วราภรณ์ สัจจเขต
88 Nattakarn Tanthuvanit
89 Adul Tanthuvanit
90 นาฎอนงค์ ระยะกุญชร
91 Kanjana Kasprom
92 กนกพจน์ ภาคีสวัสดิ์
93 วีรวรรณ แก้วเกษม
94 ดวงพร ภู่ยอดยิ่ง
95 ณัฐธิชา กรันย์ภัทรนิธิ
96 พารีดะ ดือเร๊ะ
97 มุฮัมหมัด ยูนุ
98 นายปัฐพงศ์ สารีนาค
99 Suparak Pipattana
100 ดวงพร จันทราประเสริฐ
101 เพ็ญนภา คณะศรี
102 รัตนา เจริญสุข
103 Patcharida Apaipong
104 Kodchaporn Chomphueak
105 บุษกร จันทร์เม้า
106 Phonglatda Chanlall
107 เรณู จันทรเล็ก
108 Mind Nuntawanee
109 เบญจวรรณ อินทนนท์
110 Nuriha Jehdaoh
111 Korrakotch Sinktokaew
112 Mai Mai Smile
113 Anchar Nhoon Saitong
114 จูลี นีนา ตันตยานฤวุฒิ
115 Phanida Aekkbut Mild
116 ปัญญดา แก้วสว่าง
117 กฤษณา รบประเสริฐ
118 สายน้ำผึ้ง จาดภักดี
119 สุชาดา ฤกษ์ตระกูล
120 ปวีณ์ธิดา ทะริน
121 มาลัย ดิษกร
122 ฐิตาภรณ์ ช่วยค้ำชู
123 ชนิดาภา พรมบุตร
124 Jirawan kaew
125 แม่ทราย พ่อเจน น้องฟาร์ซอล
126 จุรีรัตน์ จันเจือ
127 ธนสิษฐ์ คงดำ
128 ธนพร สรรพกิจ
129 เนตรนภา ยาวิราช
130 ป๋าดัง' ชาร์โดว์
131 Nattamon Laochot
132 Auslan Sukmak
133 อามีเน๊าะ หมัดตานี
134 Sunimit Sunansa
135 จิราพัชร กองสิงห์
136 Kn Tukta
137 ดวงใจ หวานหวาน
138 จรียา กางทา
139 Sutarat Jantana
140 น้ำทิพย์ จันทร์โม้
141 เกศแก้ว เขียวไพรี
142 ทิพวรรณ จันทรายมูล
143 Min Nittaya
144 ยุวดี แสงรูจี
145 กมลวรรณ ถิระผลิกะ
146 รุ่งทิวา แจ่มจำรัส
147 มนนิชา ศรีจางค์
148 มะยุ เจ๊ะลี
149 Nikfareeha Dabu
150 กฤติยาพร หล้าคำแดง
151 ซะวานีย์ เจ๊ะมะ
152 พรนภา สามฉิมโฉม
153 สุดสวาท ยานะสมุทร
154 Rossukhon Aimgamol
155 สุภัทราวรรณ อินต๊ะ
156 Daungporn Klinhom
157 Peangphen Gaeosuwan
158 ไอรดา พุทชัย
159 แต้ว ฐิติชญา
160 Sirikwan Kaewsrisupawong
161 ศิริรัตน์ ภูธร
162 โนรอาซีลา แซมาลี
163 Chotika Phompukdee
164 ภรณ์ทิพย์ พรมเสน
165 มารีนา นิซัน
166 Nur-ainee Ma-oh
167 น.ส.จรรยา โมกผา
168 นูรมาวาตี ดือราแม
169 สุมินตรา นิลวัน
170 Nasc Samthong
171 ปณชัย งามน้ำเงิน
172 ศุภชัย เชียงหน้า
173 Thanlta Chualphan
174 ธนัญญาณ์ ปัญญา
175 ปิยะทิพย์ ล่องละเอียด
176 Hareesong Kuning
177 Saravut Tantipala
178 ชวน เนาวรัตน์
179 Wanpen Mathian
180 ปนัดดา คำอินทร์
181 ศิริรัตน์ บุญธรรมหนัก
182 เสาวนีย์ จักษุรางค์
183 ณัฐธิดา เทียมราช
184 Memories Memories
185 ขนัษฐา ชูศรี
186 ธรรมพร ยศสุข
187 Phattharaporn Wongsuwa
188 ธนาธิป ผ่านเมือง
189 Orapan Kalasri
190 สุพัตรา กลั่นยิ่ง
191 ธนชัย อินทวรันต์
192 สุอาภา หลีน้อย
193 กรรณิกา แก้วกัณหา
194 Sireethon Paosuan
195 สรินทรณ์ ปิ่นแก้ว
196 ศิริพร อรุณสิงคะ
197 Suranare Ketmanee
198 Aoratai Worasuwan
199 นภารัตน์ ฉายแสง
200 อานีซะห์, ลำมือเดาะ

เงื่อนไขการรับรางวัล :

1. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

2. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

3. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัล ทางไปรษณีย์แบบธรรมดา และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

ถาม-ตอบ
ปัญหาสุขภาพ