Nutroplex Reward Season3 แจกสนั่นทุกกล่อง! ลุ้นรางวัลทุก 2 เดือน!!

Nutroplex Reward Season3

ทุกการซื้อผลิตภัณฑ์ NUTROPLEX OLIGO PLUS ทุกกล่อง สามารถสะสมเพื่อแลกรับของรางวัลตามใจคุณ พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,000 บาท และรางวัลอื่น ๆอีกมากมาย มูลค่า 5,000 บาท ทุก 2 เดือน! รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท!!! 🤩🤩

รายละเอียด และกติกาการแลกของรางวัล สามารถแลกได้ตลอดทั้งปี!!!

  • 5 กล่อง สามารถแลกรับบัตร Big C และ Lotus voucher มูลค่า 100 บาท
  • 40 กล่อง สามารถแลกรับ บัตรเติมนำมัน PTT Voucher 1,000 บาท

#ทุกกล่องรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ทุก 2 เดือน เพิ่มอีกหลายครั้ง

จับรางวัลครั้งที่ 1 : วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง และของรางวัลอื่น ๆ

จับรางวัลครั้งที่ 2 : วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง และของรางวัลอื่น ๆ

จับรางวัลครั้งที่ 3 : วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง และของรางวัลอื่น ๆ

จับรางวัลครั้งที่ 4 : วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564  สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง และของรางวัลอื่น ๆ

จับรางวัลครั้งที่ 5 : วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง และของรางวัลอื่น ๆ

(โดยสุ่มจับรางวัลใหญ่ และประกาศผล ที่ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120)

**คณะกรรมการสุ่มจับรางวัลใหญ่ โดยสุ่มจากกล่องที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้ามาแลกของรางวัลตามรอบวัน ของวันที่ที่กำหนดเท่านั้น


สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกดไลค์ แฟนเพจ Facebook : NutroplexClub : www.facebook.com/nutroplexclub/ เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับของรางวัล และไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมต่างๆ คุณอาจเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่เพิ่มอีก

2. เมื่อสะสมกล่อง Nutroplex Oligo Plus ครบ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด สามารถแลกรับของรางวัล ได้ตามช่วงเวลาในกติกา และเป็นไปตามเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม และการแลกรับของรางวัล ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

3. ภายหลังที่ผู้ร่วมกิจกรรมทำรายการแลกของรางวัล จะไม่สามารถทำการยกเลิกรายการได้ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืนกล่องที่ใช้ในการแลกของรางวัลทุกกรณี

4. กล่องสะสมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเป็นผู้เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ด้วยตนเอง

6. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวมกล่องที่ส่งเข้ามาแลกของรางวัลทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้ากล่องทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้กล่องที่เหลือจากการจับรางวัลในรอบแรกของตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 และเดือนต่อๆมา จะนำมาจับรางวัลในครั้งต่อไปอีก คือ การจับรางวัลรอบ 2-5 ของรอบแต่ละ 2 เดือน 2564

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในช่องทางของผลิตภัณฑ์ Nutroplex Oligo Plus ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

8. หากบริษัทฯ พบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับแลกของรางวัลในทุกกรณี

9. บริษัทฯ สามารถทำการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยการจัดหาของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเท่ากับของรางวัลนั้นๆ ทดแทนให้กับสมาชิก ในกรณีที่ของรางวัลชำรุด มีข้อบกพร่อง ของรางวัลรายการนั้นเลิกทำการผลิต เกิดภัยธรรมชาติ เกิดโรคระบาด หรือกรณีอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดโดยตรง

10. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่าย

11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งหรือการสูญหายเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร จ่าหน้าที่อยู่ผิด ไม่ชัดเจน หรือของรางวัลต่างๆ อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขการรับรางวัล และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม รวมถึงยกเลิกสะสมกล่องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตลอดจนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ทุกกรณี


เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม และการแลกรับของรางวัล

1. เขียนชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง พร้อมพับกล่อง Nutroplex Oligo Plus ส่งมาตามที่อยู่ ที่ อาคารมิตติ้งมอลล์ ชั้น2 ห้อง 626 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

(โดยระบุของรางวัลที่ต้องการแลกไว้ด้านหลังซองไปรษณีย์ เช่น แลกรับ ................)

2. สามารถใช้กล่อง Nutroplex Oligo Plus ขนาดใดก็ได้ ในการแลกรับของรางวัล โดยส่งกล่องมาให้ครบตามจำนวน ดังเงื่อนไขในรายการแลกรับของรางวัลที่กล่าวไว้ข้างต้น

3. กล่อง Nutroplex Oligo Plus ต้องอยู่ในสภาพปกติ ไม่ฉีกขาด ไม่เปียกน้ำ หากทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรว่า กล่องที่ส่งมาอยู่ในสภาพผิดปกติ เช่น ฉีกขาด หรือตัวหนังสือจางมากกว่า 50 % จะถือว่าไม่สามารถแลกรับของรางวัลได้

4. กรณีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ทุกประเภท ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องนําแสดงบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล ในวันและเวลาทําการ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทําการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และมอบรางวัลกับผู้โชคดีท่านอื่นต่อไปทันที

5. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องส่งกล่อง Nutroplex Oligo Plus ภายในช่วงเวลาที่กำหนด หากส่งหลังสิ้นสุดกิจกรรมจะถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม โดยทางบริษัทจะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

6. ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเก็บกล่องไว้ทุกกรณี ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องส่งกล่องที่สะสมมาให้ครบตามจำนวนรายการแลกรับของรางวัล หากส่งกล่องมาเกิน จะไม่มีการเก็บสะสมเป็นครั้งต่อไป

7. กรณีต้องการแลกรับของรางวัลมากกว่า 1 ชิ้น ในครั้งเดียว จะต้องส่งกล่อง Nutroplex Oligo Plus มาให้ครบในครั้งเดียว และระบุหลังซองไปรษณีย์ว่าต้องการแลกของรางวัลชิ้นไหนบ้าง หากส่งกล่องไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการแลก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกของรางวัลส่งให้ โดยเลือกจากของที่ท่านระบุมา

8. ของรางวัลจะถูกจัดส่งภายใน 30 วันทำการ หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับกล่อง Nutroplex Oligo Plus โดยนับจากวันที่ได้รับจากไปรษณีย์

9. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไข กติกา สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

ถาม-ตอบ
ปัญหาสุขภาพ