GedGoodLife อยากให้คนไทยมีชีวิตดีดี รับฟรี! ประกันโควิด คุ้มครอง100,000บาท

ประกันโควิด-19

GedGoodLife อยากให้คนไทยมีชีวิตดีดี  ลงทะเบียน รับฟรี! ประกันโควิด-19 คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท เราต้องรอดไปด้วยกัน!! ด้วยความปรารถนาดี จากบริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด

ลงทะเบียน รับฟรี! ประกันโควิด-19

  • * กรุณากรอกที่อยู่ให้ครบถ้วน เพื่อการจัดส่งของรางวัล

ดีคอลเจน

กติกาการลงทะเบียน  :

1. ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับลุ้นรับกรมธรรม์โควิด-19 ของทิพยประกันภัย

2. ระยะเวลาร่วมกิจกรรมลงทะเบียน 1 – 20 กุมภาพันธ์ 2564

3. ทางบริษัทฯ จะสุ่มผู้โชคดี จากผู้ร่วมลงทะเบียนที่ทำถูกต้องตามกติกาทั้งหมด โดยคณะกรรมการ ที่บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ชั้น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. และคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

4. ผู้โชคดีจะได้รับ กรมธรรม์ประกันภัยประกันโควิด-19 มูลค่ากรมธรรม์ละ 150 บาท จำนวน 100 กรมธรรม์ ของทิพยประกันภัย

5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับกรมธรรม์ประกันโควิด-19 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.>> ผ่านทาง Website : https://www.gedgoodlife.com/

6. ขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียน 1 รายชื่อ 1 ที่อยู่ หากตรวจพบ ชื่อซ้ำ ที่อยู่ซ้ำ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. กรมธรรม์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

8. ขอสงวนสิทธิ์มอบกรมธรรม์ ให้กับผู้โชคดีที่กรอกข้อมูล รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ครบถ้วน และถูกต้องชัดเจนเท่านั้น

9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

10. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดการเอกสารกรมธรรม์ให้ผู้โชคดี ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับกรมธรรม์

11.หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดหรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อ บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ขอสงวนสิทธิ์มอบกรมธรรม์ ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

13. หลังจากประกาศผลผู้โชคดี จะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น ในกรณีไม่ได้รับการยืนยันจะถูกสละสิทธิ์ทันที

14. ผู้โชคดี ยืนยันตัวตนการรับสิทธิ์จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และ เตรียมชื่อผู้รับผลประโยชน์จำนวน 1 ท่าน

เงื่อนไขการรับการประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อ Covid-19

1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย

2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด

3. *การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา

4. ผู้เอาประกันภัยภาคสมัครใจ 1 คน ต่อ ทุนประกันภัยดังนี้

  • การเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 100,000 บาท
  • การรักษาพยาบาลต่อปี 10,000 บาท
  • ไม่คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆเพื่อพบแพทย์หลังการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าต่อครั้ง

5. ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ภายในระยะเวลา 14 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

6. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

7. ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)

**กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไข กติกา ของรางวัลพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว จึงเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้**

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close