ประกาศผลผู้โชคดี รับฟรี!! ปฏิทินตั้งโต๊ะ GedGoodLife ปี 2564

ผู้โชคดี

GedGoodLife ขอแสดงความยินดีกับ ผู้โชคดี ทั้ง 80 ท่าน ได้รับปฏิทินตั้งโต๊ะ GedGoodLife ปี 2564

รายชื่อ ผู้โชคดี 80 ท่าน ได้รับ ปฏิทินตั้งโต๊ะ GedGoodLife ปี 2564

* แจกแล้วแจกอีก! จากเดิมแจก 50 ท่าน แจกเพิ่มเป็น 80 ท่าน

1 กิติยา กีรติธนากาญจน์
2 รุ่งนภา โรจนนาวิน
3 วิศรุดา กิตติธนศรี
4 อรรัตน์ แซ่เฮ้ง
5 ธนัดดา สุวรรณโปดก
6 ภัทรสุดา สุขโฉม
7 กรรณิกา ประสาททอง
8 เนตรชนก จอมใจ
9 ปนิตา เพิ่มภูวนันท์
10 สุพัตรา ฉ่ำ​จิตร​
11 พัชนุช สังข์แก้ว
12 ปรานี​ แก้ว​นิพนธ์​
13 นพวรรณ วาสนากุล
14 สุภาพ ม่วงแสง
15 พิชิต พัฒน์ธนญานนท์
16 เสาวณีย์ วีระพันธ์
17 Torranin Kejonpak
18 รุ่ง บทไธสง
19 ศรีไพร ทรงเนียม
20 ธนา ปักสีวิเศษ
21 อธิวัฒน์ พรมพิลาด
22 พวนชัย โคตรชนะ
23 สุธรักษ์ อินทร์อิ่ม
24 พิกุล​ วงษ์​ภูธร​
25 ศิริพร เต่าทอง
26 นางสาว วรรษมน บุนนาค
27 นายปัฐพงศ์ สารีนาค
28 นิสา สีภูทร
29 สุชานาฏ รัตนสุรชัย
30 คณิดา สลางสิงห์
31 วัชระ สงเคราะห์ธรรม
32 สุรีย์ จันทรัตน์
33 สำเภา โตมิเฉลิม
34 วารุณี​ วงศ์​วิวัฒ​น​ฉายา​
35 วลัยพร คมสัน
36 สมจิต ม่วงเปลี่ยน
37 Nanta Dokmasang
38 อิบรอเฮม อีสอปูเต๊ะ
39 ภั​สรา​รัตน์​ พรรณ​วัลย์​
40 พารีดะ ดือเระ
41 พธู บุญเรือง
42 ปาริมาภรณ์ คล้ายทับทิม
43 จุฑามาศ ทองแดง
44 ปวีณ์วัล สิริภาส์โสภณ
45 คำมวย เขจรภักดิ์
46 จันทกานต์ จันทร์สว่าง
47 สุ​กันยา​ ผูกจิตร
48 อมรา ฤกษ์พูลทวีพร
49 กนกวรรณ ธรรมวิเศษ
50 นริสา สรรเสริญ
51 ชมพูนุช สินสำรวย
52 คำมวย เขจรภักดิ์
53 ยุวดี โสฒิพันธุ์ชัย
54 สุดารัตน์ โทถม
55 ประกายศรี มีวิชัย
56 ทวีพร ชูเขียว
57 วิยะดา แซ่อึ้ง
58 อุทาร พันธนะอังกูร
59 อังคณา เหลาตระกูล
60 ชัยรัตน์ น้ำนุช
61 ธิดารัตน์ พิมพ์ศร
62 เปรมสินี ประเสริฐบูรณะกุล
63 ยุทธชัย คำวงศ์
64 เมษพรรณ งามกลิ่นสุคนธ์
65 Thitipong Vichitvaranont
66 ชนนิกานต์ ขันธปราบ
67 ฐาปนี​ อาจหาญ
68 นัดดา ละลี
69 นุรอัยนี สาและมะ
70 วริษฐา บุญช่วย
71 ราวรรณ เพิ่มพูล
72 ภัทรวิน โตอรุวงศ์
73 ปรารถนา ส้มจันทร์
74 สุธารักษ์ แซ่ว่าง
75 จิราพร หวังผล
76 อัญชลี กันตวิรุฒ
77 ณัฐพร ตุ้มกูล
78 ดาริกา หนูจันทร์
79 ปวิชญา ศรีษา
80 ณัฐญาภรณ์ วิโรจน์ปัญญาภรณ์

เงื่อนไขการรับรางวัล :

1. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

2. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

3. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัล ทางไปรษณีย์แบบธรรมดา และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

ถาม-ตอบ
ปัญหาสุขภาพ