ประกาศผลผู้โชคดี แคมเปญ “เห็นร่ม 3 ชั้น แล้วนึกถึงอะไร?”

เห็นร่ม 3 ชั้น แล้วนึกถึงอะไร

GedGoodLife ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีได้รับของรางวัลจากแคมเปญ "เห็นร่ม 3 ชั้น แล้วนึกถึงอะไร?" โดยมีของรางวัลดังนี้

  1. บัตรเติมน้ำมัน PTT มูลค่ารางวัลละ 500 บาท จำนวน 3 รางวัล
  2. ร่มกันฝน มูลค่ารางวัลละ 250 บาท จำนวน 30 รางวัล

รายชื่อผู้โชคดี 3 ท่าน ได้รับบัตรเติมน้ำมัน PTT

1. ชัยณรงค์ จำปาทอง
2. วิไลภรณ์ สิริพิทยากุล
3. สุลีพร โยธาประเสริฐ


รายชื่อผู้โชคดี 30 ท่าน ได้รับร่มกันฝน

1 เกษร จารุสาร
2 ดวงใจ ไชยสา
3 มัณฑนา อภิรมย์สรรค์
4 ศิริพร เต่าทอง
5 สุภัสสรา หุ้ยหลี
6 ราตรี ไชยสา
7 ฐิติรัตน์ ผ่องมณี
8 นิรัญ บุษรากรณ์
9 เมธาวี ธาดาหิตะกุล
10 ชญาพร โกศัลวัฒน์
11 ระวีวรรณ มีศรีดี
12 นายชรัณดนุสรณ์ จิตราภิรมย์
13 ปวิณภัษ การิยา
14 ยุพา บุญอินทร์
15 เบญจวรรณ จิตรไธสง
16 มณฑาทิพย์ จิตต์ใหญ่
17 ธีรโชติ สอนคลัง
18 สุทิน เย็นใส
19 ภคมน ศรีธรรมมา
20 เกศกนก ดิสโร
21 ปุ้ย กนกอร กนกอร
22 Amornrat Puiilouis Borisut
23 นันทพัทธ์ สารเทศ
24 อำภาพร ทองหล่อ
25 เรณู เสือปรางค์
26 เรวดี เสมอพันธุ์
27 ปวันรัตน์ ชำขุนทด
28 อรณี สมภพเจริญ
29 กนกพร นกน้อย
30 วิทย์ธิดา สมสุข


เงื่อนไขการรับรางวัล :

1. ของรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ในการรับไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของตนได้

2. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

3. บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัล ทางไปรษณีย์แบบธรรมดา และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งหรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

ถาม-ตอบ
ปัญหาสุขภาพ