ประกาศผลผู้โชคดีกิจกรรม “#GEDไว้ชีวิตดี๊ดี”

GED good life ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านที่ได้รับรางวัล มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. ธิดารัตน์ สุนทรโยธี
 2. น.ส.​ ประภา​ ทองมีใย
 3. คมเพชร พึ่งกระโทก
 4. นูรี​ดา​ ซำเ​ซ็​ง​
 5. วารินี สุขโสภณ
 6. ภาคภูมิ ขำศิริ
 7. ปรเมศวร์ จอมโคกกรวด
 8. กาญจนา แป้นชาวนา
 9. เพ็ญนภา ทาหว่างกัน
 10. สุรัญญา เสาสิริ
 11. แพรสวรรค์ ใส้เพี้ย
 12. จุฑามาศ จูห้อง
 13. พลอัคพัชร เศรษฐพงพัชร
 14. สุภีย์ แสงละออ
 15. ทัศนีย์​ จิ๋ววิเศษ​
 16. สุไรญา ดอเล๊าะ
 17. ถนอม​รัตน์​ วรชยา
 18. จินตนา สิทธิพงศ์พร
 19. นวลจันทร์ ศรีประไพ
 20. ศิวพร มณเฑียร
 21. จารุณี แสงอรุณธาราวัฒนา
 22. พุธนภา สมสา
 23. ศรันยวี พันธผักแว่น
 24. สุมณฑา ชัยคช
 25. อาฟาฟ ดอเลาะ
 26. นายไกรศร จิตต์เพชร
 27. จิราวรรณ ยวงมณี
 28. เกรียงไกร โพธิ์ชัยแก้ว
 29. วาสนา กรวยทอง
 30. กนกพรรณ ศรีจันทร์
 31. อัจฉรี เซียวสมบูรณ์
 32. ชัชฎาภรณ์ เบิกบาน
 33. นาดียะห์ วาแวนิ
 34. ฐานดี แสงทั่ง
 35. สุกัญญา ผาสุข
 36. เพ็ชรรัตน์ สุทธิสว่างวงศ์
 37. สุชาดา ศักดิ์พรหม
 38. พรรณนภา อุมา
 39. อิงอิสสรา ภัทรพิมพ์อักษร
 40. เสาวลักษณ์ วงเสน
 41. ชัยวัฒน์ ฝ้ายเทศ
 42. สมใจ โพธิ์อ่อน
 43. นิตยา ไทยยิ่ง
 44. ณัฐพร นวลมะเริง
 45. สุภัทรา ดีเลิศ
 46. แสงอรุณ แก้วคำ
 47. Sathit Prasomphan
 48. กัลยาณี อุดมทิตรัชต์
 49. พรทิพย์ สุวิมลพันธุ์
 50. ทัศนีย์ บุรมศรี

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ
 4. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

บทความที่เกี่ยวข้อง

Subscription

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close