ประกาศผลผู้โชคดี 100 ท่าน จากกิจกรรม “โรคภูมิแพ้ ดูแลด้วย…?”

ประกาศผลผู้โชคดี 100 ท่าน

Ged Good Life ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 100 ท่าน ได้รับฟรี! หน้ากากอนามัย มูลค่ารางวัลละ 20 บาท จำนวน 100 รางวัล จากกิจกรรม “โรคภูมิแพ้ ดูแลด้วย…?” คำตอบที่ถูกต้อง คือ อัลเลอร์นิค

รายชื่อผู้โชคดี ทั้ง 100 ท่าน

1 สุกัญญา ศรีโพธิ์
2 ชนากานต์ พฤกษชาติวุฒิ
3 แพรตะวัน เกื้อกูลปิติเลิศ
4 ณัฐพล สงคราม
5 อัจฉรีย์ ตรีจิตรมั่นคง
6 ศรัญญา สุภานุรัตน์
7 ทองขัน เศิกกันยา
8 รจนา แก่นจันทร์
9 สมพร เลิศวรสิน
10 กรกช แก้วไพฑูรย์
11 กิติยา กีรติธนากาญจน์
12 กมล ชัยมงคล
13 สุกัญญา แก้วขาว
14 ณิชนันทน์ เพียขันธ์
15 เบญจมาศ จินดาพรบูรณะ
16 ปัณณภัต จันทวงศ์
17 ปรุงสุคนธ์ แสงคลัง
18 กรภรณ์ บุญฤทธิ์
19 Thunjira Sunpakaew
20 เอกคณิต สมสุข
21 สุทธินี ชมชื่น
22 Nannat Jirapatwarakul
23 ธนพร ตั้งด่านตระกูล
24 วรรณา สุขกวิน
25 จันทิมา ธนวงศ์จินดา
26 ศุภชัย เที่ยงสุทธิสกุล
27 สุภาพ กิมธนาธรกุล
28 พัชรี รักจันทร์
29 จันทรวรรณ ตันตราภรณ์
30 เมธี สมบูรณ์ชัย
31 ก้องเกียรติ หัสดินไพศาล หัสดินไพศาล
32 จรัญญา หัทยา
33 ตติยา พิทักษ์ศฤงคาร
34 สุธาริณี แสงไทย
35 เอกพจน์ ศรีสำรี
36 ดวงพร นพพรการต์
37 มนต์ฤดี ถือสมบัติ
38 ณัฐนันท์ บุ้งกี๋
39 ไพรินทร์ บางนาชาด
40 ยุรีรัตน์ รัมณีย์รัตนากุล
41 กาญจนา สารพิมพา
42 ชูเกียรติ เส็งคำภา
43 ประภาศรี บางกระเทศ
44 เสน่ห์ พรมชาติ
45 สุจิตรา ทัดเที่ยง
46 สมฤดี สายดำรงค์
47 น.ส.วิภารัตน์ สงสัยเกตุ
48 พิสิฐ หวังศิริวัฒนา
49 ฐิติรัตน์ เดือนโชติ

50 ยุพินญา ปณีตะผลินทร์
51 วิไลลักษณ์ จิตต์จุฬานนท์
52 ปัญญา ชำนาญ
53 ภาวิณีย์ เลิศงามธนวัฒน์
54 อนุชา โตเจริญ
55 สมนึก โสตถิกิจกุล
56 กัญญกาญจน์ โสตถิกิจกุล
57 จันทร์จิรา จิ้วผกานนท์
58 สุวรรณ จันทสาร
59 วริษา สุกิตติพัฒนากุล
60 เอกณัฐ ธงชัยประชา
61 บุญรอด ชูแก้ว
62 รัตนา รวมศิลป์
63 สราวุธ นมินรัมย์
64 ธันยวีร์ นมินรัมย์
65 อภิวัฒน์​ แก้วผล
66 เหน นมินรัมย์
67 ทรงลิตร ต้องสว่าง
68 สุวดี สิริพุ่มภา
69 ชัชรีย์ นุ่มมาก
70 วิศรุดา กิตติธนศรี
71 นายไรวินทร์ สุดเกษม
72 ดวงพร จันทราประเสริฐ
73 อรประภา มะลินิล
74 ณัฐณิชา ผลจันทร์
75 อนันตญา หมื่นชำนาญป่า
76 วีณา มากบุญ
77 รังสิมา เปรมวรเวทย์
78 เพชรดา รอดเกตุ
79 วราภรณ์ สัจจเขต
80 ตุ้มเพชร หอมสมบัติ
81 สุวรรณี สุขสม
82 ศรีเพชร สร้อยชื่อ
83 พรศิริ เฉลิมสิริพิทักษ์
84 กานต์สินี สุคันโธวงศ์
85 นที โชติกล่อม
86 พัชรีย์ นฤหาย
87 จันทร์เพ็ญ หลักคำ
88 มณฑิรา วัฒยัง
89 ธัญญรัตน์ สุวรรณพรม
90 ปิติพงษ์ ลาภมหาวงศ์
91 จิระดา เซ็นติยนนท์
92 โสภิรดา มาแจ้ง
93 กาญจนพล ศรีนันทา
94 ด.ช.กีรติ ชุมวงศ์
95 จ.ส.อ.อภิศาล ชุมวงศ์
96 เบญจมาศ ชำนาญ
97 อนันต์พร จังกอบพัฒนา
98 จารุนันท์ อธิประยูร
99 สุนทรี กมลวิศวกร
100 อังคณา มณฑาทิพย์กุล

เงื่อนไขรับหน้ากากอนามัย :

1. ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่ง หรือการสูญหายของของรางวัล อันเนื่องมาจากการให้บริการทางไปรษณีย์ และ/หรือที่อยู่ ไม่ถูกต้องตามที่ลงทะเบียน

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการนำรูปภาพ และเนื้อหาที่ร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ

4. ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล ให้กับผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขเท่านั้น หากเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่ -> คลิก

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close