ประกาศผลผู้โชคดี 500 ท่านแรก จากแคมเปญ Decolgen x Tipco ฉีดเข็ม2 แล้ว โชว์!

บริษัท ดีคอลเจน จำกัด X Tipco ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 500 ท่านแรก ได้รับฟรีชุดดูแลสุภาพดีดี จากแคมเปญ “ฉีดเข็ม2 แล้ว โชว์”

รายชื่อผู้โชคดี 500 ท่าน ได้รับฟรี ชุดดูแลสุภาพดีดี

1 ประชาญเดช ชนะอักษร
2 รัชนก สาตนอก
3 ชนิกานต์ นาคัน
4 ทรัพย์ทวี บุญมา
5 ปริศนา อำนวยพุทธเมธ
6 สุนัสดา แดงน้อย
7 ชฎาทิพย์ รัตนกูล
8 พรรณลักษมี ศรีคำฝั้น
9 สุพรรณ ยางสาว
10 วริศรา ภูริ​สิทธิ์​
11 พงศสินธุ์ แก้วใหญ่
12 สุวรรณา คอนเนอร์
13 ณัฏฐนันท์ เตชะกฤษพึ่งวงค์
14 มั่น โยวะ
15 ปิยะวรรณ วรศรัณย์
16 จารุวรรณ อยู่รุ่ง
17 วรยา มีทรัพย์ใหญ่
18 เดชาวัจน์ จันทร์จงสิรี
19 อิศรินทร์ แซ่ตั้ง
20 ปราณี เด่นนภาพงศ์
21 ธิติกาญจน์ แซ่ตั้ง
22 สมโภชน์ อนุวรรค
23 สมจิตร ชมแก้ว
24 ปุณชนกนาช ชมแก้ว
25 ปราณปรีญา เหมกุล
26 ฟาบีละ สมาแอ
27 ณัฐนรี ธรรมโก
28 ธนภร สุวรรณ์
29 Petcharat​ Ubonnuch​
30 ประไพ อัศวพัฒนากูล
31 สุถัสสร แสงอรุณ
32 สมชัย พิมท้าว
33 ณรงค์ นาคัน
34 กมลชนก ผุดไซตู
35 พรทิพย์ ไชยโย
36 มาลี ศรีสวย
37 สุภาพร ไชยโย
38 มธุรส จิ๋วปัญญา
39 พิภัสสร เปรมกมล
40 ทิพนิภา สิงขรอาจ
41 นุชจรี รุจิกาญจนพิสุทธิ์
42 ชนะชล เรืองพฤกษ์
43 พลอยไพลิน วงษ์สิงห์
44 รุ่งทิพย์ วงศ์ภูมิ
45 วาสนา ศรีมันตะ
46 อติกานต์ ทรายทอง
47 สิริพร พุทธธรมรินทร์
48 รุ่งเรือง กาญจนพิมาย
49 วศินี คฤหวาณิช
50 ชัยโรจน์ คฤหวาณิช
51 สุภาภรณ์ สิเจริญ
52 ประกายดาว วิปัสสะ
53 ปรียาภรณ์ ทองวนิช
54 กนกนุช วงษ์ปิติรัตน์
55 รุ่งทิพย์ คำนวนฤทธิ์
56 ริศรา เอี่ยมสวัสดิ์
57 ศศิกานต์ ทองวนิช
58 สุกัญญา เพ่งพินิจ
59 สุพัตรา นิ่มนวล
60 พิมพการ วงศ์ทวีทรัพย์
61 โยธิน อ่อนขำ
62 จิรประภา ศิริคง
63 อรณิชา ไชยเจริญ
64 คมสัน ศรีอันยู้
65 เยาวลักษณ์ ศรีศิริกุล
66 อมรรัตน์ ลาตำแย
67 ณุภัค ชัยกรณ์กิจ
68 ธนเดช ฟางศิริวงษ์
69 อรณี ตรีจิตรมั่นคง
70 มัสนา มะมิง
71 สุธาสินี ศรีกัลยาณบุตร
72 วีรวิชญ์ กุลพิสิษฐ์โชค
73 ชัญญา​ ธีรธนาพิพัฒน์​
74 รัตติกาล พันสอน
75 ดลนภา วัฒนานุพงศ์
76 นันท์นลิน บัวพืชน์
77 อัญจนา ดรุณี
78 นริศรา มงคลวงค์สกุล
79 วันทนีย์ มาลัยหวล
80 กรกช แก้วไพฑูรย์
81 สุกานดา โตษะสุข
82 เจษฎาพร สุมาลี
83 พิมพ์ชญา กันทะยอด
84 นพเก้า จอมใจ
85 ทิพาภรณ์ ปริกขนานนท์
86 นภาพร ถวัลย์ภิยโย
87 อัสโร หามะ
88 จิดาภา หอสถิตย์กุล
89 พัชรินทร์ พงศ์กรเกียรติ
90 วิศรุดา กิตติธนศรี
91 เสฎฐณา อินทวงศ์
92 นาอีมะฮ์ เจะแต
93 ธนวัชร วิบูลย์จักร์
94 ศศิวิมล ตั้งสมบูรณ์กิตติ
95 อุรสา รัตนสมบัติ
96 พักตร์วิภา ถนอมเล็ก
97 ชาลิมา วิลาวัลย์
98 เสาวลักษณ์ วรรธนาภา
99 ศิริรัตน์ ธูปกล่ำ
100 กมลวรรณ จิระวงศ์อร่าม

101 พีรวัส สละทาน
102 พิมรดา ปิยะไทยเสรี
103 อาวีสร นิลยนาท
104 ดารณี วัฒนโสภาพรรณี
105 พัชรียา พงศ์กรเกียรติ
106 กนกวรรณ นิลพงษ์
107 พูลสุข พันธุ์วิเชียร
108 รุ่งนภา โรจนนาวิน
109 เฉลิมพันธุ์ พึ่งทำ
110 ฟัตฮี ดือราแมง
111 บุปผา จันตะเคียน
112 เบ็ญจา จันตะเคียน
113 ธนพล นาจรุง
114 ประเทืองทิพย์ ปานบำรุง
115 ธวัชชัย จินดาพงษ์
116 อิทธิพงศ์ ลมุนพันธ์ิ
117 พุทธางกูร หุ่นสะดี
118 ปุณยนุช โตพิพัฒน์ชัย
119 ไซ่เฮียง โตพิพัฒน์ชัย
120 ราศรี โตพิพัฒน์ชัย
121 จริญญา นันทสุรวงศ์
122 จันทร์ฉาย ประสพสุข
123 กรณิช ละสา
124 อิสริยาพร กุลพานิช
125 ไพศาล กาญจนประเสริฐ
126 สุรัชดา พูลสุข
127 ขวัญตระกูล คำสี
128 รอฮานา วาและ
129 สุวรรณี มูลทะระ
130 เจ๊ะยามีละห์ หะยีเจ๊ะและ
131 นนทิชา ปันรัตนกุล
132 สุชาติ วทนะกาญจน์
133 นภัสกร ปันตา
134 บุญชาญ เชิญศิริดำรงค์
135 จินตนา เตชะนิพนธ์สกุล
136 เย้า บุญสมปอง
137 วิศนี ธนปิยะวณิชย์
138 วรรณา สุขกวิน
139 มาลัย เจริญไพบูลย์ลาภ
140 ปิยะพร บูรณะพิมพ์
141 ศุภรัตน์ เรืองกิจ
142 รุ่งอรุณ ปุณเรศ
143 สุจินดา ธรรมวาโร
144 จันทนา จิตรคล้ำ
145 จินตนา พรเลิศพงศ์
146 รัตรัตน์ สีห์ชาญวิชัย
147 จุรีรัตน์ เมืองแก้ว
148 ชัยยงค์ ไชยสุริยงค์
149 ศิริวรรณ สิทธิพงศากร
150 ณัฐภัทร พรเลิศพงศ์
151 ปฐมพงศ์ นีรมิตร
152 สมศรี เอกสรกุล
153 พรณภัทร พรเลิศพงศ์
154 กนกกร สมบุญ
155 ซาลีนา ฮะซา
156 เจ๊ะซอลีฮะห์ กูนา
157 จารุพร กรมทอง
158 นิภาพร คนงาน
159 วีรานันท์ เติมตะนันทน์
160 ขวัญ รังคเสนี
161 ธนิตศักดิ์ สินเสถียรฐากุล
162 อารีนา ยูโซ๊ะ
163 จุฑาทิพย์ มีเพียร
164 สุภาพร มะก่ำเทศ
165 นีนี่ ยูโซะ
166 ภานิชา คันธจิรกร
167 อนันตพร พำขุนทด
168 รุ่งนภา อิทธิวิบูลย์
169 วันดี วิจินธนสาร
170 นงเยาว์ พำขุนทด
171 สุชาติ พาอยู่สุข
172 อรรถโกวิท จันทรวิภาค
173 อนุสรา สุขชัย
174 กรภพ ไอยะไกษร
175 สุระศิลป์ หาญวงษา
176 นันทิชา แก้วธรรมรัตน์
177 สิริภัค อนุรักษ์พุฒิ
178 รังสิมันตุ์ พิพัฒน์พัฒนานนท์
179 สมปอง ศิริโสม
180 จุฬารัตน์ ยงเกียรติพานิช
181 นฤมล ปั้นสุขสวัสดิ์
182 ชนิดา วิสุทธิ
183 chiradtikan thongdech
184 กฤษดา ชูบัว
185 ภัทรธิดา ผ่องดี
186 วัชรพล เขียวคำ
187 ไพนิล มณีมงคลชัย
188 ฤดีพร วิทยะเสถียรกุล
189 วศิน อภิรติกุล
190 แก้วนา แก้วสาร
191 กัลยาณี จุลจิราภรณ์
192 ดลภิญญ์ เอกประเสริฐ
193 พิรี​ย์​ ไชย​ชนะ​
194 บัญชา พันธุลี
195 ณวพน วัชรธนัญธร
196 ธนกฤต อ่อนตา
197 อนงค์ เทพสุภา
198 จิระวัฒน์​ ไชย​ชนะ​
199 มนสิชา บุณยสิทธิโสภณ
200 กาญจนา เนตรทิพย์

201 พิชญามญย์ ลีลา
202 สุนทรี กองอาษา
203 บุษบา อบอาย
204 วรงภรณ์ อาพัทธพงศ์
205 อัมพร รัตนสินธุ
206 เจษฎา สายแก้ว
207 มาริสา กลิ่นหวล
208 ลาวัณย์ วงศ์สนันท์
209 ประธาน อินทธิสัณห์
210 กฤตภร ศรจิตติโยธิน
211 กิติภูมิ ทองแย้ม
212 วิลัยภรณ์ เทียมเจริญ
213 กัญญาภัค อินชูรัญ
214 ลักขณา นีรมิตร
215 สุรสิทธิ์ สุจรต
216 ชัยโรจน์ ฉิมอำพันธ์
217 นิตยา สุขเกษม
218 วรรณภรณ์ ภูยาดาว
219 สุชาดา บุญนายืน
220 จันทรวรรณ ตันตราภรณ์
221 สชาดา บุญนายืน
222 ชนิตา ฟักหอม
223 วลัยลักษณ์ สง่างาม
224 ธนาคม ติโลกะวิชัย
225 สุกมล ไกรวารีย์
226 เจตนิพัทธ์ อักษรดี
227 สุภาพร ปาละวัธนะกุล
228 กนกพร แซ่จิว
229 จุไรรัตน์ เปรมวรเวทย์
230 วรภพ เฉลิมชัยกิจกุล
231 พนัชกร พสิมพงษ์
232 กิตติศักดิ์ ดีขำ
233 จารุวรรณ แสนแก้ว
234 พัชราภา ธารทองขจรไกร
235 วัชรากรณ์ ถมจอหอ
236 ภิรชามญชุ์ แสงสว่าง
237 ดิเรก เดชาธิคม
238 กรภรณ์ บุญฤทธิ์
239 รังสิมา เปรมวรเวทย์
240 นิตย์ยา ศรนารายณ์
241 วิภาวัลย์ เหล่าวีรพงษ์
242 สุนันท์ ดีแท้
243 โสภา บุญฤทธิ์
244 จีรศักดิ์ เรืองรัมย์
245 รุจิรา ลอยพิมาย
246 ดวงใจ เทพสุภา
247 ปยุตพงศ์ พุ่มไพศาลชัย
248 สุรินทร์ จันทร์โชติ
249 ธีรารัตน์ ธารทองขจรไกร
250 วนิดา เด่นนภาพงศ์
251 มนัสนันท์ จันทร์โชติ
252 ศุภักษร กาเผือกงาม
253 ดนิตา วิชิตพรชัย
254 ณัฐวดี สุดตะคาน
255 ซัลวานี เชื้อผู้ดี
256 อรชา พลอยมะกล่ำ
257 วิวัฒน์ เอื้อสิทธิพรชัย
258 ดวงรัตน์ แสนสิทธิ์
259 จารึก เดิงขุนทด
260 ภาณุมาศ สุวรรณปราโมทย์
261 ณัฐวุฒิ บุบผาสกุลทิพย์
262 พิชญา ศรียะศักดิ์
263 สมใจ ตั้งหมั่นสุจริต​
264 จารุนันท์ อธิประยูร
265 สุวัฒน์ชัย ภักดีเสน่หา
266 อังคณา กิตติวุฒิเจริญ
267 ศิริชัย วงศ์ประยูรเวช
268 วราภรณ์ อรุณวิภาดา
269 อัมพร กรณ์ญาณี
270 เบญญาภา มงคลวาที
271 ณัฐสุดา นิเต็ง
272 วัชทนะ จันทราสุวรรณ
273 เหรียน สกุลจตุพร
274 กรรณิการ์ ประจวบกลาง
275 กมลวรรณ จีนโก๊ว
276 สมหมาย เถียรสุข
277 กรรณชนก สุพงษ์วิบูลย์พันธ์
278 จินตนา อัศวพรมงคล
279 สิริพร ศรีสุข
280 ภัทรา สาดสวน
281 เอื้อมพร ขาเรมดาเบะ
282 สมจิตต์ อิถรัตน์
283 ฤดี เจริญผล
284 ประการ เดิงขุนทด
285 นิสา เจือทองบริสุทธิ์
286 นฤมล นิเต็ง
287 อรประภา มะลินิล
288 ยุภาพร บานเย็น
289 อุบลรัตน์ จิตรักษ์
290 ถนอม จิตงามขำ
291 ฬสอุษา อ่อนสุวรรณ
292 ซูพียานี เจะสะแม
293 กนกวรรณ จิตตนันทากูล
294 ชมพูนุช มุ่งหามกลาง
295 วัชรกรณ์ จิตรวรรณวงศ์
296 ปราณี สังข์สะอาด
297 สายฝน จิตงามขำ
298 วิโรจน์ ฤทธิบูรณ์
299 จักรพงศ์ พิพัฒน์อนันต์
300 ดนยา พลายประเสริฐ

301 รักษิณา เจะ่ตะ
302 ปฏิเวธ ประกอบบุญ
303 ประภากร แซ่ลิ้ม
304 โชคไชย อุ่นคำ
305 อาภาเพ็ญ โตษะกาญจนะ
306 ประยงค์ คงสง
307 ศิรส คงสง
308 วุฒิพงศ์ แก้วมาก
309 กฤษติณา กฤตศมานนท์
310 กรรณิการ์ วันหวัง
311 ตรีชาพล สีนา
312 สุชาดา ชัยมงคล
313 ธารณี ประยูรสิทธิ
314 สมฤดี ครองศักดิ์ศิริ
315 ปริวัฒน์ ไข่ลือนาม
316 นิตยา สระแก้ว
317 กานดา คงสถิตสถาพร
318 รุริญา เกิดกัน
319 พสธร ปูชิตเสถียร
320 อารีวันต์ อมรบุญปีติ
321 เบญจวรรณ ขำศรีทรง
322 สุวรรณี จันทราวุฒิกร
323 กชกร สมีเพชร
324 วิมลรัตน์ สุวรรณมณี
325 ณภัทร เมืองเฉลิม
326 จันทิมา ทาคำส่าง
327 ธนบดี เธียรวรรณ
328 สาธิยา พุทธพล
329 ณัฐมน บดีรัฐ
330 อรดา โรจน์สัตตรัตน์
331 ณิญา หะสิตะพงษ์
332 จริยาวดี มากชิต
333 สุภัทรา หุ่นนอก
334 นรวรี เหมะธร
335 มารุต วิจารณญาณ
336 วริศรา ไชยโย
337 พรพิมล มณีไชย
338 ทิพยรัตน์ อยู่นวล
339 สิริรักษ์ บำรุงรักษ์
340 วิชิต​ จันทราวุฒิกร
341 สุธิดา โรจน์สัตตรัตน์
342 ปัญญ์ณัฏฐ์ เรืองพุ่ม
343 จรรยา ลิ้มบุญภิวัฒน์
344 กิตติ จันทร์กระจ่าง
345 พรอุมา จีรังสถิตย์กุล
346 เสริมชัย แก้วรักษา
347 สรญา บำรุงรักษ์
348 ธัญอร แสงวิสุทธิ์สิงห์
349 อาทิตยา โรจน์สัตตรัตน์
350 JURALAK PIYAPANICHAYAKUL
351 นันทนัช ปินอุทัง
352 วสันต์ ราชนาจันทร์
353 เกรียงไกร พลรัฐธนาสิทธิ์
354 ประภัสสร​ บัว​ภา​เรือง​
355 พัชรี พลรัฐธนาสิทธิ์
356 พรธิพา ขำศรีทรง
357 สุพรรณี จันทร์กระจ่าง
358 อัญชลี ทาณรงค์
359 สุรเชษฐ์ แผ่แสงจันทร์
360 พิสิทธิ์ แสงคล้ายเจริญ
361 สราญ​รัตน์​ หรุ่น​เกษม​
362 โสภา มั่นสวน
363 ยุพิน วงษ์สิน
364 สุมาลี กรัยจินดาภรณ์
365 ณัฏฐ์วัฒน์ อานิสงฆ์
366 วราภรณ์ กรัยจินดาภรณ์
367 ภูริวัจน์ พัฒน์ธนญานนท์
368 เภสัชกรแอนน์​ จิตรลดา​
369 Apidej Wattanayingsomsuk
370 ศิริพร ล้อมสุนทร
371 ดวงพร สุขสุวรรณ
372 อุบลรัตน์ ตรีจิตรมั่นคง
373 อรพร มุ่งวัฒนกุล
374 วรรณภา กิ่งแก้ว
375 โซเฟีย มะมิง
376 อัครภณ ขวัญแก้ว
377 พรรณิภา ไวทยะบูลย์
378 จุไรรัตน์ แซ่เตีย
379 นุชจรินทร์ แก้วพวง
380 สุรศักดิ์ ตีระสุชัย
381 ศักรินทร์ อิงคศิริ
382 วีระวัฒน์ สุทธิศิริกุล
383 รสริน ภูดีทิพย์
384 ปราโมทย์ บัวบาน
385 กานต์จนุช อิงคศิริ
386 ศิริลักษณ์ โล่ห์จินดารัตน์
387 ถวาย​ พระปฐมพงษ์​ ​ทองปัชโชติ​
388 มยุรี เสือน้อย
389 ศิริลักษณ์ โพธิ์ถาวร
390 นพรัตน์ ตระการพฤกษ์
391 เสวต เลิศศรีสันทัด
392 วีระพัฒน์ ศตสุวรรณกุล
393 ประสิทธิ์ กรัยจินดาภรณ์
394 ณรค์ เลิศศรีสันทัด
395 ฤทธิพร ใคร่นุ่นภา
396 สุจิตรา ทัดเที่ยง
397 พิชญาภา ธนกรกุลพิพัฒน์
398 คมสันต์ รัตนวิชัย
399 โสรยา คุณากาศ
400 สิทธิชัย มุ่งวัฒนกุล

401 จุรีรัตน์ แซ่ลอ
402 สมลักษณ์ ทศพลไพศาล
403 ประพันธ์ศักดิ์ ยีมัสซา
404 ต่วนจันทิมา ตอกอ
405 วรโชติ เตชะสุริยวรกุล
406 มณฑิกา ชำนิชลธิศ
407 สุมามาลย์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
408 จันทร์ดี ยีมัสซา
409 วรรณา แซ่ปัง
410 วรวัฒน์ ช่วยไธสง
411 ฐิติ บุณยรัตกลิน
412 ดวงพร ศรีสุจริตธรรม
413 ลภัสรดา สัตยรักษา
414 ฮาลีเมาะห์ ยีมัสซา
415 สุดารัตน์ สุขเจริญจิต
416 สุกานต์พิฐชา เจริญสุข
417 วิสูตร ฟักนาคี
418 ทิพภาพร ศรีสาเอี่ยม
419 ธัญญ์ฐิตา จุทา
420 ภูดิศ วรจิตติ
421 สาธิต กาญจนาพงศาเวช
422 นิติยา ตามาสี
423 สุนันท์ เกตุทองคำ
424 นิลเนตร ตรีจิตรมั่นคง
425 พรชัย ลีลาธรรมรัตน์
426 ชนกานต์ โตเจริญวงศ์
427 ณัชชา พยุงพงศ์สานนท์
428 สุพรรณี สีทอง
429 นพ​ดล​ คง​เพ็ชร​ขาว​
430 เสามณี โมกขรัตน์
431 วันรอฮานี เจะดาโอะ
432 วิภาวดี คชถิ่น
433 อุสมาน บินหามะ
434 อัจฉราวดี ตรีจิตรมั่นคง
435 เรืองยศ เธียรโอภาส
436 ธิดารัตน์ อู๋สังข์
437 สันศนีย์ ผลบุตร
438 จุฑารัตน์ ดลโสภณ
439 ณัฐวรรธน์ นิตย์สง่า
440 พรนิภา บุญมา
441 ธนวรรณ เมฆตะวันฉาย
442 นันลิกา บุญทศ
443 ณัทนันท์ทิพย์ รอดเลี้ยง
444 พิชามญชุ์ วัฒนามงคลวัฒน์
445 จิตติมา อรรถอารุณ
446 จิตสุภา โปธาเกี๋ยง
447 แคทรียา เตรียมกิจสวัสดิ์
448 พลอยใจ ตามาสี
449 อัจฉรีย์ ตรีจิตรมั่นคง
450 วนิดา จันทรศรี
451 ประชารักษ์ สุขพูล
452 ศิวปรียา คำหวล
453 ทิวานันท์ สมานมิตร
454 วิมลนันท์ ศรีสุวรรณ
455 นิภาวรรณ บุตรหง้า
456 ดวงพร จันทรศรี
457 เสริมตระกูล เที่ยงผดุง
458 ศิริวรรณ มิยะพันธ์
459 Taweenun Limruangrong
460 ปาณิสรา รวยกร
461 สรณรัชฎ์ ว่องภัทรา
462 ซาเฟียน โดยหมะ
463 อัญชีรา รัตนชาย
464 กฤษณัฐ กิตติชัยบวร
465 สิริตรา ลิมเรืองรอง
466 วัชรินทร์ ชุติกุศล
467 ประพงษ์ เธียรโอภาส
468 วรกัญญา กำภูพงษ์
469 ชาญชัย เพ็ชรรัตน์
470 รอบียะ ยาแม
471 ชนกเนตร ว่องภัทรา
472 วัฒนา ศรสันติสุข
473 อุบล สายเครือสด
474 สุวรรณี กิตติพงษ์
475 แสวง ทองเรือง
476 บุญชอบ ปณีตะผลินทร์
477 ชยันต์ แก้วกัญญาติ
478 Pitthiporn Ngamukos
479 บุญหญิง ปณีตะผลินทร์
480 ลินจง ศรสันติสุข
481 จันทนา ปทุมเจริญวัฒนา
482 วรรณทรัพย์ โตงาม
483 พรรณิภา ศรีวัฒนพี
484 ฐิติรัตน์ อัศวประเทืองกุล
485 ฉัตรชัย ปณีตะผลินทร์
486 นิวรรณ จันทร์ฉาย
487 นาฏวดี สุนทรกลัมพ์
488 เตียน อินธิเดช
489 โชติกา สัตยรักษา
490 พิบูลย์ ปณีตะผลินทร์
491 พรทิพย์ เพียงดวงใจ
492 อุสาห์ พีระวุฒินันท์
493 อรจิรา หยงสตาร์
494 วัชรา บุญเทียม
495 วิชัย ถาวรกัลปชัย
496 ภาสินี ด่านกิตติภากูล
497 วิมมาส อินทสกุล
498 จินตกฤษ จอนจำรัส
499 นวรัตน์ ปณีตะผลินทร์
500 จันทร์ศรณ์ สิรินนทเมธ


“ชุดดูแลสุขภาพดีดี” 1 เช็ต มูลค่า 100 บาท ประกอบไปด้วย
– เจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับพกพา แบบแขวน ขนาด 30 มล. มูลค่า 50 บาท
– หน้ากากอนามัย จำนวน 2 ชิ้น มูลค่า 10 บาท
– กระเป๋าใส่หน้ากาอนามัย มูลค่า 20 บาท
– น้ำผลไม้แท้ 40% ตรา ทิปโก้ คูล ขนาด 200 มล. จำนวน 1 กล่อง มูลค่า 10 บาท
– น้ำผักผสมน้ำผลไม้ แท้ 40% ตรา ทิปโก้ ฟรุตตี้มิกซ์ ขนาด 225 มล. จำนวน 1 กล่อง มูลค่า 10 บาท

รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมด 50,000 บาท

อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.gedgoodlife.com/news/103503-decolgenxtipco-2nd-covid-vaccines

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close