ประกาศผลผู้โชคดี จากแคมเปญ “Nutroplex ปันใจ”

ประกาศผลผู้โชคดี จากแคมเปญ

GEDgoodlife ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 400 ท่าน ได้รับฟรี! วิตามินรวมนูโทรเพล็กซ์ โอลิโกพลัส วิตามินเด็กที่ครบที่สุด รสส้มแสนอร่อย ขนาด 60 มล. มูลค่าขวดละ 155 บาท จำนวน 400 ขวด

ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งของรางวัล ภายใน 30 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัล

อ่านรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.gedgoodlife.com/news/99050-nutroplex-csr/

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

รายชื่อผู้โชคดี 400 ท่าน

1 ทรงพล สิทธิสุวรรณสิน
2 ช่อผกา แก้วมณี
3 จาริณี วงศ์หมัดทอง
4 เบญจพร ชนม์เจริญพัฒนา
5 สุทธิดา ชูมงคล
6 รุ้งเพชร แซ่ลิ้ม
7 ศศิณี ฐิตะสุต
8 ขวัญเรือน วงคำภู
9 อมรวรรณ ศรีศรันยพงศ์
10 หลาวหอม สายฟ้า
11 ศตพร โอ.โบล์แมน
12 เยาวภา โอ.โบล์แมน
13 นงนุช นาคเบญจพร
14 ประกายวรรณ์ ธงชัย
15 เปรมจิตร ชาวนา
16 พรสวรรค์ เปี่ยมผล
17 สาวิตรี คูณเมือง
18 ธวัชชัย จูมลา
19 ปานทิพย์ ผิวงาม
20 สุรเดช ปลื้มใจ
21 กัญชลี สุรัตนภักดี
22 สุนิสา ทองดอนเหมือน
23 สุนิสา วงษ์ชัยภูมิ
24 วีรพล กาจกระโทก
25 นพสร ลิบลับ
26 วิยดารัตน์ เรียงสุวรรณ
27 ปัณณพัฒน์ เย็นฉ่ำ
28 ปัณณวิชญ์ เย็นฉ่ำ
29 ซีมิยา กาเหย็ม
30 กมลวรรณ บุญเหลือ
31 อรพรรณ กำลังดี
32 นฤมล พันธ์นงค์
33 พนาทิพ เจริญตรา
34 ยุพดี สงวนพงษ์
35 เปมิกา สินธิพงศ์
36 เบญจมาศ ง่วนหอม
37 แก้วใจ ไทยสามเสน
38 นภาพร อรุณสุรัตน์
39 อรุณี ศรีกัร
40 ชลธารา เทย์เลอร์
41 มะเอะสะกะ พิมพ์ชนก
42 พงษ์​ศักดิ์​ ลีลา​พงศธร​
43 สายรุ้ง ศรีคำขลิบ
44 ศรินทร์รัตน์ ทรัพย์เงินทอง
45 รัตนศักดิ์ ผิวขำ
46 ศุภิดา พรมงาม
47 กิติมา น้อยสอาด
48 ธนาภรณ์ วาจางาม
49 ชฎาพร คล้ายคลึง
50 วรรณา กาละมัญดี

51 นุชสรา จาวรรณกาศ
52 สุริยา ผิวบาง
53 พรทิวา ฉ่ำประไพ
54 อรนุช วิเศษพันธ์
55 แสงดาว ยอดมะลิ
56 ภาคิน เหล็มปาน
57 ยูรียะ แยนา
58 ม่วงทวี ภูรินทร์
59 วรัชญา วงค์มุสา
60 พัชรีย์ ตงสาลี
61 ฐิติ​กานต์​ ศรี​สุพจนานนท์
62 สุธินี สุดตา
63 วัฒมน รอดมุ้ย
64 อมรัตน์​ มาลัย
65 ศรุตยา ยินดี
66 สมลักษณ์​ แก้ววิชิต
67 บงกช ยะยา
68 ผริตา นนตะรัตน์
69 สินธรธรรม จิราวรรณ
70 โสรยา สุวรรณรักษ์
71 ฐิตาภา คัจฉะภา
72 ณัฐพัชร์ ฤติมาไชยพงค์
73 จินตนี แซ่แต้
74 นรภัทร กำแพงเงิน
75 พัชริดา คุ๊ก
76 ศุภจิตต์ อยู่แจ้ง
77 ณิชาภัทร ทีกว้าง
78 กัลวิภา สถาพรธนาสิน
79 เมพิชชา ภิญโญวัชรกุล
80 ชมพูนุช หอมไกรลาศ
81 บัณฑิตา นาประโคน
82 ทิพวัลย์ เพชรพิทักษ์สกุล
83 ธดารักษ์ มะฉิม
84 พิมพา เฟื่องธนเศรษฐ์
85 พินทุสร จันทยา
86 อัญรินทร์ เหล็มปาน
87 สุภาวรรณ วงค์มุสา
88 จริยา นามบุตร
89 สุนารี ครุฑอินทร์
90 ศัลยา ลอยสูงวงศ์
91 จรีญางค์ จันทร์แก้ว
92 นพวรรณ ไทยประเสริฐ
93 จิรพร พิทักษ์เศวตไชย
94 ภัทรภณ​ วิสุทธิสิงห์
95 พัชรี ขวัญยืน
96 ธัชชภูมิ คณานับ
97 จันทิมา นพรัตน์สุนันต์
98 อนุชสรา เหมสังหาร
99 สุรินทร์ มณีวรรณ
100 อาราดา จันทวงศ์

101 น้ำอ้อย ชะบา
102 สมหมาย บัวชื่น
103 ปวีณา กุลประพฤทธิ์
104 อังคณา เวียงยา
105 สุมาตรา ชัยุตร
106 นิวัฒิชัย สีพันธ์
107 ธันยพร โพธิ์นอก
108 สุรัตนาภรณ์ สีพันธ์
109 วรารัตน์ เล็กสุวรรณ
110 ชลาลัย กงวิรัตน์
111 วิรัญชนา ไกรทัต
112 รุ่งพรรษา เชื้อโพล้ง
113 เยาวลักษณ์ ช่องศิริ
114 ปัญญาวิทย์ ลามัน
115 เกศสุดา คำศรี
116 นวนศรี วาจาดี
117 น้ำผึ้ง สิงห์แรง
118 วาสนา สุธิวานนท์
119 สุนันทา ทองอ้น
120 วศินา​ เหลืองอร่าม
121 ปวีร์​ เหลืองอร่าม
122 สายใจ เจริญสุข
123 นุชจรินทร์ เซ๊ะ
124 นุชจรินทร์ แก้วพวง
125 สุธาสิณี คงพารา
126 ปราณี รัตน์แดง
127 พีรดา ชัยพิพัฒน์
128 ลูกเจี๊ยบ ใจสว่าง
129 ภคิณ โพธิ์เตี้ย
130 อาภรณ์ ทองเต็ม
131 พัชณัณณ์ ใจปลื้ม
132 อับดุลเลาะ นิระ
133 รอฮานี หมะเระ
134 แหมะหยำ หวังหะ
135 นุรีซัน หมะเระ
136 ศุภชัย นุชนงค์
137 อัปเส๊าะ หมะเระ
138 ศิริพร บุญมี
139 วราภรณ์ ทาทอง
140 พรสินี สสิงแก้ว
141 จิราพร พุ่มมา
142 อภิญญา เหล่าสิทธิกุล
143 ชยากร​ ไชยศรี
144 สิริยา สืบวงษ์
145 จรรยา ทองเกษ
146 กานต์ประภา สุวอ
147 ภูวเดช เหมสมัน
148 กรรณิการ์ สังฆะพันธ์
149 วชิราวุธ​ วัดเขียว
150 อลิสา​ สุด​ประเสริฐ​

151 สุชนินธ์ บัณ
152 พัชรีย์ เสนะพันธ์
153 กัญจน์พร กิจสุรีย์พร
154 จิรภัทร มงคลขจิต
155 รุ่งอรุณ​ มณีสว่าง
156 รักษิณา สุธีธเนศ
157 กัญญาพัชร อำภัยศรี
158 ศิรวัฒน์ จิรสินจรัสพร
159 ศิวาพร เกิดบุญส่ง
160 ณันฏิ์ณภัทร สนิทสุริวงษ์
161 สวรรยา​ โฉมวัย
162 มาซีเรา​ะ​ อูงุง
163 สุเมธ แสงทอง
164 รวีพลอย อำนาจเอกมงคล
165 วรรวิสา กลิ่นลอย
166 ต่อพงษ์ อินทะกอง
167 ฮาลีมะห์ เดชเลย์
168 ปรักกาสิทธิ์ ปิ่นทะศิริ
169 สุพัตรา ฉิมงาม
170 ดารารัตน์ อ้นนาค
171 ศิริภรณ์ พลีตา
172 สุทธิดา ชื่นด้วง
173 พิมพร เปลี่ยนพัด
174 สุวรรณี หมะหลี
175 กฤศ มงคลฉัตร
176 สรีนา หมัดดำ
177 ณิชชาภัธร พานิชกรณ์
178 ธนดล ตาริชกุล
179 สุธิตา ศรีสุวรรณ
180 เปมิกา บุญการย์วาณิช
181 ขวัญฤทัย คงบุญ
182 ลัดดา เกตุขาว
183 เพ็ญ​พิช​ชา​ จิตต์สม
184 พิมพ์ใจ ดีมูล
185 พีราวีต์ วิโรจน์เชาวน์
186 พัชรินทร์ พัวพันธ์
187 นูร์วีอาร์ม สะมะแอ
188 ลภัสรดา พรมดวง
189 อรวรรณ อ่ำมาก
190 สุจีรา อินทะนาม
191 สุภนิช สาวิมล
192 อารีรัตน์ เณหะ
193 มณฑา อุตสาหกิจ
194 สุภาพร ดวงศรี
195 รัชฎากร ศรพรหมฉาย
196 ปภาวรินญ์ ยังเจิมจันทร์
197 ศุภิสรา พุทธสอน
198 ฐิติมน นิ่มโพธิ์ทอง
199 สุชาดา ชำนาญฤทธิ์
200 ฐปนรรฆ์ หวังจิตต์

201 วรรณภา ศรีสวัสดิ์
202 พรรณนิดา วรรณลี
203 ธันย์ณิชา พุ่สวัสดิ์
204 ธนภัทร ชูม่วง
205 มูนัสซีรีน แก้วหวาน
206 ดวงกมล ธาดาเกียรติดำรง
207 ไพรินท์ โพธิ์ศรี
208 โชตนา โชติกุล
209 จุฑามาศ ทองผาทำ
210 ปวีณา ยามวัน
211 สอลิห๊ะ ทองกลาย
212 เสาวลักษณ์ บุญรอด
213 อัญชลี ฉิมสวัสดิ์
214 วริษา เมียดเตียบ
215 จรรยารักษ์ ละอองศรี
216 โรสมี อาแว
217 สุจินดา ลุนจักร
218 นวลอนงค์ พอกพูน
219 บุญนำ สาวงศ์ตุ้ย
220 ณัฐฐินี สิมาพันธ์
221 บุษกร กำลังหาญ
222 ณัฐพัชร์ กิตติ์เดชานันทน์
223 วราพร พาอ่อน
224 ลดาวัลย์ ถิรวุฒิ
225 วรพล ทองมาเอง
226 พิมลภัทร สิงห์แรง
227 พรรณา ปะผาลา
228 ศรัญญา มุสลิมีน
229 สุรางค์ ทองมาเอง
230 นิลาวัณย์ เจ๊ะยอ
231 พรปวีณ์ ชัยดิษยาพันธุ์
232 สุพาพร วงศาวิเศษ
233 เทวา สุขะหา
234 พิมลรัตน์ วงษ์พนัส
235 อัญมณี ลอศรีขะเลียง
236 พีรภาว์ ทองสุภา
237 ณัทกวินนาฏ สุขเกษม
238 จินตนา ประทุมมาลย์
239 พฤกษา ดาปาน
240 กันยารัตน์ แนวนาค
241 ปิยะดา ไกรมณี
242 วรานุช ดาวเรือง
243 ตรีเพชร วิเชียรลม
244 จักรพันธุ์ ศรีแก้วน้ำไสย์
245 ฐิชา ทานไทยสงค์
246 ธนิดา พงศ์เผ่าพูล
247 รุ่งทิพย์​ กลันทอง
248 ฐิติรัตน์ คงเกิด
249 ธัญณิชา หนูสอาด
250 พิมพ์ลภัส สังวรวุฒิไกร

251 อนุชศรา หมั่นการ
252 มุทิตา ภิบาลสิงห์
253 อนัญญา วรรณสุทธิ์
254 วรรณนิภา มิตรธรรมนะ
255 นิสริน เจะเต้ะ
256 กานต์พิชชา ทิมขำ
257 กัญชพร ทิมขำ
258 กนิษฐา ใจสมุทร
259 อัจฉรา ชื่นรุ่งโรจน์
260 ณเดชน์ อุ่นศรีทรัพย์
261 สมศร เลขะวิจิตเลิศ
262 สิทธิชัย พีระชัยกุล
263 อรอนงค์ เลขะวิจิตเลิศ
264 ณัฐรดา อิทธิรัตนเวษฐ์
265 กัญญ์สินี พิพัฒนโกศล
266 ศิริขวัญ ปิ่นพรม
267 นุชสรา พีระชัยกุล
268 กรรณิการ์ ทองปลั่ง
269 วันวิสา เหลืองสะอาด
270 นัสริน ตาเยะ
271 ปทิตตา มั่นการ
272 ธนิดา พีระชัยกุล
273 รุ่งนภา ขุนสูงเนิน
274 พีรนุช คุโนรัมย์
275 ธนภัทร วุฒิเพ็ชร์
276 อิสมีย์ กาเด
277 กนกวรรณ ทูคำมี
278 พิชชาพร เตมีย์สุภาพ
279 วิลาวัณย์ สุขสิงขร
280 ตุ๊ ไพศาล
281 นภัสวรรณ ธนากูล
282 อรัญญา สุตะคาน
283 ปาตีเม๊าะ บินเจ๊ะมะ
284 อุมมี บินเจ๊ะมะ
285 สรินทิพย์ หทัยธาระ
286 ธิดารัตน์ กล่อมเกลี้ยง
287 นูรียะห์ สาเมาะ
288 ณัฐรีย์ภรรณ์ แสงโชติ
289 อรุณรัตน์ แฝงตะคุ
290 มุสลิม แลเมาะ
291 สุภาพร ศรีรัตนลิ้ม
292 สิริพร ทองรอด
293 นารีวรรณ ตรีพงษ์
294 ระย้า เมือง​แสง​สี​
295 อุดมโภชน์ ดวงเดือน
296 กัลยา เจนฤทธิ์นันท์
297 วริษา สาลี
298 ธรรมจักร สถาพรธนาสิน
299 กมลวรรณ เกษี
300 กาญจนา สีกะภา

301 ชมพู มั่นคงหัตย์
302 อรอนงค์ เจ๊กคำ
303 ชฎารัตน์ เสาโมค
304 วรภัทร วงษ์ศรี
305 สังเวียน ศรีม่วง
306 ชุติญา ชันแสง
307 ชุติกาญจน์ อนุสรณ์สิทธิ์
308 วิลาวรรณ รุจิศักดิ์
309 มณีรัตน์ วงค์อินพ่อ
310 อานีตา เอิบสุข
311 พิมพ์วลัญช์ จอมสนิท
312 นันทิดา ทองหลอม
313 ดนัย ไชยญาธรรม
314 วิภาวรรณ หยกสกุล
315 อรอนงค์ จอมมิ่ง
316 วรรณพร เหมศิริ
317 บัณฑิตา อธิยุตกุล
318 บัวไข พอนทิดา
319 กรกฎ เกิดมนตรี
320 วณิชชากร เปรมแจ่ม
321 นคเรศ ติ่งสุวรรณ์
322 ชุติมา ยืนยงค์
323 จันทร์เพ็ญ ปิยรัตนจารุ
324 กฤตพจน์ ศรีอ่อนนิ่ม
325 สุดาวัลย์ สรรคพงษ์
326 ชินกฤต วริศธาราสกุล
327 โฉลกคงถาวร ลักษมี
328 ธนกร ศักดิ์ศรี
329 อรณัญช์ อันทะนนท์
330 สมใจ สุขเจริญ
331 นุชนาฏ ตาเจริญ
332 รัตนา มหายุณย์
333 ไพรินทร์ ชูตระกูล
334 กุลรัตน์ กุลวิทิต
335 ศรีอุทัย ช่วยสมบูรณ์
336 สุภาพร สุขสมเนตร
337 ธนวรรณ กิจเฉลิม
338 ภูริดา คงสมทอง
339 ณปภัช ศรีวรานนท์
340 นภัสนันท์ ขนขจี
341 สุจิรา สินถาวร
342 สมจิตร ธะนะคำ
343 อำนวย สิงห์ดี
344 สุรีย์พร ธะนะคำ
345 ณภณ มีศรีดี
346 ปภาวี นุชะชนาฏ
347 ชฎารัตน์ มั่นจิตร์
348 ณัฏฐ์​นุสรณ์​ ศรีจันทร์
349 วิชญาพร หล่อรุ่งโรจน์
350 อาทิตยา อภัยนอก

351 ทัศวรรณ แก้วธรรมมา
352 อำพร พูนลาภพาณิชย์
353 ชุติกาญจน์ สุตะคาน
354 จิรพาพร โพธิ์ทอง
355 วราพร แซ่ลิ้ม
356 ยุภา เปรียบยอดยิ่ง
357 นรา ซำเซ็น
358 พราวฟ้า ฉายภักดี
359 ชุติมา ตั้งเพชรศิริกุล
360 ฐิรญาดา เกิดโมลี
361 หนึ่งฤทัย จันทรา
362 กัมปนาท ไทยสุชาติ
363 รัตนา สงค์แก้ว
364 พุทธรักษา สีขาว
365 จุฑาภรณ์ รักษาชอบ
366 พิมพ์มาดา อัศวเมธาพรหม
367 อะลิสา บุญธรรม
368 อิสรีย์ พูลทรัพย์
369 ดารารัตน์ มิ่งมงคล
370 เบญจวรรณ ยวนจิตร์
371 ธนกฤต ปานสำราญ
372 รุ่งทิวา มงคลประสิทธิ์
373 ธราเทพ ม่วงเปลี่ยน
374 วรินทร อาศัย
375 ศศิประภา หงษ์ทวี
376 มารินทร์ วราโภ
377 น้ำฝน แลดูขำ
378 พงศ์ศักดิ์ เบญจพณิช
379 ศิริพร สีมาชัย
380 จิรภา พีรพิริยะชัย
381 ชนัญธิดา เวชสาร
382 สากีเราะ แมรอ
383 มนัสนันท์ เวชสาร
384 สุณิสา ใจบุญธรรม
385 นัฐธิดา สังข์พาลี
386 ประเยาว์ สัมฤทธิ์
387 สุรีย์รัตน์ เฮงเรืองศิริ
388 อมรรัตน์ วัฒนาพรประดับ
389 ปริศนา สมจิต
390 โบห์ลา ขวัญใจ
391 ณัฐณิชา ดุลเภรี
392 อรอุมา เนื่องประถม
393 สุกัญญา กันทริปกา
394 รอหีหม๊ะ สะมะลาเต๊ะ
395 ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
396 มนต์นภา ลาดสว่าง
397 สายชล บุญนอก
398 กมลวรรณ นิรัตน์
399 พิชญธิดา โตทองหลาง
400 กรรณิกา ปานกระหนก

Subscription

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ask the Expert Close